cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Bản Ngã Sai Lầm

Sự chấp ngã khởi đầu từ các tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời, trong đó nổi bật là tư tưởng của đạo Bà-la-môn. Họ tưởng tượng rằng con người sanh ra từ Brahma tức Phạm Thiên và nhìn vào hiện tượng xã hội, có người thông minh, có người quyền thế, có thợ thuyền, công nhân và có cả người nô lệ mà từ đó,...

Phật Pháp Và Đời Sống
Hoằng Pháp Lợi Sanh

Hôm nay có sự thay đổi trong sinh hoạt của khóa tu tại đây. Trước kia, tại nơi này, tôi giảng cho Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tu một ngày an lạc là chính. Nhưng nay, theo quyết định của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo TP. HCM, khóa tu của Phật tử được chuyển đổi thành sinh hoạt ngoại khóa của Học viện Phật giáo TP.HCM...