cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Thấy nhân duyên là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Như Lai

Khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay tại tổ đình Kim Cang vắng bóng Hòa thượng Đạt Đồng, Hòa thượng Tắc Ngộ và gần đây là Hòa thượng Thiện Thanh. Tuy các ngài không hiện hữu trên cuộc đời, nhưng với tâm nguyện vì đạo, vị tha, vô ngã, tôi tin tưởng các ngài luôn gia hộ cho khóa học này được thành công. Sau đây, tôi có một số ý kiến xin chia sẻ với Tăng Ni. Trước hết, nói về tông môn hệ phái, đó là việc tốt, nhưng nếu cố chấp vào đó cũng trở ngại lớn cho chúng ta. Kinh nghiệm của tôi thấy như vậy từ 50, 60 năm trước. Thật vậy, đầu tiên tôi xuất gia ở Phật giáo Cổ truyền nằm trong sơn môn thuộc Lâm Tế gia phổ. Lúc đó, tôi gặp khó khăn, thầy này ở Lâm Tế gia phổ...

Phật Pháp Và Đời Sống
An cư, nỗ lực thực tập Pháp Phật

Tôi nhận thấy Tăng Ni thực hiện lời Phật dạy, tập hợp một chốn để an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới, định, tuệ. Đó là điều đáng mừng. Sau đây, tôi có vài suy nghĩ về tu hành xin được chia sẻ cùng đại chúng. Việc thứ nhất, chúng ta là đệ tử Phật, đương nhiên phải nương vào giáo pháp của Phật mà hành trì, nương vào di huấn của Phật mà tu tập. Nhưng giáo lý của Phật khá nhiều so với các tôn giáo khác. Nói đến tôn giáo khác, chúng ta nghĩ tới đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và Ấn Độ giáo, đó là những tôn giáo lớn, nhưng thời gian thuyết giáo của các vị giáo chủ này ngắn ngủi. Chỉ có Đức Phật Thích Ca thuyết giáo tương đối dài. Theo Nam truyền Phật giáo, Đức Phật thuyết pháp 45 năm...