cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Bồ Đề Đạo Tràng Lịch Sử đến Bồ Đề Đạo Tràng Tâm Linh

Phật giáo truyền bá theo hai con đường. Một là Phật giáo truyền xuống phía Nam Ấn Độ gọi là Phật giáo Nam truyền, hay Phật giáo Nguyên thủy. Hai là Phật giáo truyền theo đường phía Bắc Ấn Độ, gọi là Phật giáo Đại thừa, hay Phật giáo Phát triển. Phật giáo Nam truyền chú trọng mặt lịch sử. Phật giáo Đại thừa chú trọng mặt tâm linh. Cách nhìn Phật giáo theo lịch sử khác với cách nhìn theo tâm linh. Về hình thức, các Tỳ-kheo mặc áo và sinh hoạt giống nhau, nhưng theo quan niệm Đại thừa, hình thức các Tỳ-kheo tuy giống nhau, nhưng quá trình tu hành và phát triển, thì không thầy nào giống thầy nào, vì thầy mới tu cũng là thầy, nhưng chưa có công đức, nên có khác nhau...

Phật Pháp Và Đời Sống
Tránh xa thầy tà, bạn xấu

Tôi nhớ thuở nhỏ, đọc Quy Sơn cảnh sách, Tổ Quy Sơn dạy: “Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chi tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn”. Nghĩa là khi đi xa, cần nương nhờ bạn tốt để luôn luôn lọc sạch tai mắt; ở chỗ nào đó, chúng ta cũng cần nương bạn hiền, thì mỗi ngày chúng ta mới nghe được, học được điều chưa từng nghe. Đó là điều quan trọng trên bước đường tu. Tôi nhờ học câu này, suốt đời học đạo, tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Nghe chỗ nào có đạo tràng tu tốt, tôi tìm tới, nghe chỗ có danh tăng, tôi liền tới cầu học. Dù chỗ đó khó khăn, cực khổ, nhưng chúng ta học được, thì cũng nên ở. Ngược lại, chỗ khác có cuộc sống vật chất tốt hơn, nhưng không được học, không được tu, thì ở đó coi như uổng công...