cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Bản Ngã Sai Lầm

Sự chấp ngã khởi đầu từ các tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời, trong đó nổi bật là tư tưởng của đạo Bà-la-môn. Họ tưởng tượng rằng con người sanh ra từ Brahma tức Phạm Thiên và nhìn vào hiện tượng xã hội, có người thông minh, có người quyền thế, có thợ thuyền, công nhân và có cả người nô lệ mà từ đó,...

Phật Pháp Và Đời Sống
Yếu Tố Sống Hạnh Phúc

Chủ đề này là những yếu tố làm cho chúng ta có đời sống hạnh phúc. Ở đây, chúng ta chia ra hai thứ hạnh phúc là hạnh phúc ở trên thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Và nâng lên một bậc, kết hợp hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian, chúng ta có hạnh phúc của các vị Bồ-tát...