cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
An cư, tu gia tốc

Qua báo cáo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh nhà gợi tôi nhớ đến 300 năm trước, ngài Thành Nhạc đã tạo dựng ngôi chùa trên núi Châu Thới. Ngài chỉ một mình, một bóng tu hành, nhưng hơn 300 năm sau, tỉnh Bình Dương đã có 701 Tăng Ni tu học, đó là tín hiệu đáng mừng. Và trong suốt hơn 300 năm, Phật giáo tỉnh Bình Dương luôn giữ vững tinh thần đạo pháp và dân tộc. Dân tộc là gốc và nhờ đạo pháp tô bồi đạo đức cho dân tộc. Vì vậy, đạo Phật đã thấm nhuần vào nhân dân đa chủng tộc và họ có đời sống tin Phật. Hôm nay chúng ta có 701 Tăng Ni về an cư kiết hạ khiến chúng ta nghĩ đến Thầy Tổ đã dày công xây dựng cho chúng ta có được sự hưng thạnh như ngày nay. Ý thức như vậy, con cháu phải giữ gìn và phát huy...

Phật Pháp Và Đời Sống
Tụng quyển 7 kinh Pháp Hoa

Ngày nay trên thế giới có hơn sáu tỷ người, nhưng số người gặp được Phật pháp chưa tới 10%. Nhưng trong 10% số người gặp Phật pháp mà tin được thì không nhiều; vì gặp Phật pháp và tin Phật pháp do căn lành nhiều đời trước, nên sanh đời này, chúng ta mới gặp Phật pháp và tự nhiên tin Phật. Vào thời thơ ấu, lúc 6, 7 tuổi, tôi thấy bên cạnh nhà có người qua đời. Tôi nghĩ làm người sanh ra và chết thì uổng một kiếp người. Tôi biết suy nghĩ như vậy từ thuở nhỏ, thì may mắn tôi đọc báo Từ Bi Âm do thân phụ tôi mua. Phần lớn trong báo này nói về tiền thân của Đức Phật. Đó là tôi có duyên với Phật pháp, từ đó, tôi nghĩ về Phật, tin Phật và theo niềm tin đó, tôi đi tìm đạo. Vào thời đó, người có căn lành tìm thầy dìu dắt tu hành...