cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Hạnh nguyện của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

Kinh Dược Sư ghi rằng Đức Phật Thích Ca và chư Tăng cùng đi du hóa và tạm dừng chân ở nước Bạt Kỳ, thành Tỳ Da Ly (tức thành Quảng Nghiêm) và các Ngài ngồi dưới cây Tiếng Nhạc. Cây Tiếng Nhạc là cây gì. Tôi có cảm giác đây là rừng thông hay rừng phi lao, nghe tiếng vi vu, nếu tâm hồn lắng yên, chúng ta nghe thành nhạc, hay nhạc trời không ai tấu tự vang.

Bấy giờ, Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi thỉnh Phật Thích Ca nói về