cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Ý NGHĨA SÁM HỐI

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

Bài giảng ngày 30-1-2018 tại Việt Nam Quốc Tự

Việc tu hành đối với chúng ta là quan trọng, nhưng tu thế nào để đạt được kết quả tốt đẹp còn quan trọng hơn, vì có người tu không được kết quả gì, thậm chí lãnh lấy kết quả xấu.


Tu có kết quả theo Thanh văn là chứng được Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Theo Bồ-tát hạnh phải trải qua từ Thập tín, Thập trụ, Thập