cool hit counter

Thông Báo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC PL.2559 – DL.2015


          DO BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
   Từ ngày 01 – 06 tháng 12 năm 2015 (nhằm 20 – 25/10/ Ất Mùi)

         TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG CHÙA HUÊ NGHIÊM – QUẬN 2

*Chủ Nhật – ngày 22/11/2015 (nhằm 11/10 Ất Mùi):
     
- 06 giờ 00:    Giới tử Tỳ kheo Tăng – Ni vân tập
                            Tuyển Phật trường
    
- 07 giờ 00:    Chư Tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm
     - 08 giờ 00:    Khảo thí Giới tử thọ giới Tỳ kheo – Tỳ kheo ni
     - 13 giờ 00:    Giới tử Sa di, Sa di ni, Thức xoa vân tập
                           Tuyển Phật trường
    
- 14 giờ 00:    Khảo thí Giới tử thọ giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa.

Thứ Bảy – ngày 28/11/2015 ( nhằm 17/10 Ất Mùi):
    
- 06 giờ 00:    Giới tử Sa di trúng tuyển khảo hạch làm thủ tục nhập Giới trường.
     - 10 giờ 30:    Thọ trai
     - 12 giờ 00:    Chỉ tịnh
     - 13 giờ 00:    Thức chúng
     - 13 giờ 30:    Sinh hoạt về Thanh quy – chia chúng – Nội quy Giới
                             trường…
     - 16 giờ 30:    Dược thạch
     - 18 giờ 00:    Khóa lễ Sám hối
     - 22 giờ 00:    Chỉ tịnh

*Từ ngày 29/11 đến 01/12/2015 (nhằm 18 – 20/10 Ất Mùi):
    
- 03 giờ 30:    Thức chúng
     - 04 giờ 00:    Hô canh – Thỉnh chung
     - 06 giờ 00:    Tảo thực
     - 06 giờ 30:    Chấp tác
     - 08 giờ 00:    Diễn tập phương thức đăng Đàn/học Luật
     - 10 giờ 30:    Quá đường – Kinh hành
     - 12 giờ 00:    Chỉ tịnh
     - 13 giờ 30:    Thức chúng
     - 14 giờ 00:    Học Luật
     - 16 giờ 30:    Dược thạch
     - 18 giờ 00:    Sám hối
     - 21 giờ 00:    Tuần chiếu
     - 22 giờ 00:    Chỉ tịnh

*Thứ Tư – ngày 02/12/2015 (nhằm 21/10 Ất Mùi):
               
CHÍNH THỨC KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC
           
Tại ĐẠI GIỚI TRƯỜNG CHÙA HUÊ NGHIÊM – QUẬN 2
    
- 06 giờ 00:    Đại chúng vân tập
     - 07 giờ 00:    Chư Tôn Giới sư niêm hương lễ Tổ
     - 08 giờ 00:    LỄ KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC

                  · Niệm Phật cầu gia bị

                  · Giới thiệu Chư Tôn đức Chứng minh

                  · Lời khai mạc của Hòa thượng Trưởng Ban Tổ Chức

                  · Cung tuyên tiểu sử Đức Trưởng lão Thích Trí Đức

                  · Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn
                            + Số lượng Giới tử
                            + Tuyên đọc danh sách Ban Tổ chức,
                                Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử…..    

                   · Tuyên bảng Thập sư phương trượng Đại Giới đàn

                   · Phát nguyện của giới tử

                   · Đạo từ Hòa thượng Chứng minh

     - 09 giờ 30:    Lễ khai Chung bảng Đại Giới trường
    
- 10 giờ 30:    Thọ trai – Kinh hành
     - 13 giờ 30:    Khai đạo Giới tử
     - 15 giờ 00:    Giới tử Ni trở về các Giới trường
     - 16 giờ 30:    Dược thạch
     - 17 giờ 30:    Lễ Sám hối
     - 19 giờ 00:    Tuần chiếu
     - 20 giờ 00:    Các giới tử Tỳ kheo trở lại giới trường
                            Chùa Huệ Nghiêm.
     - 22 giờ 00:    Chỉ tịnh

*Thứ Năm – ngày 03/12/2015 (nhằm 22/10/Ất Mùi):
    
- 06 giờ 00:    Trang nghiêm Đạo tràng
    - 07 giờ 00:    Tấn đàn Truyền: Sa di giới
    
- 11 giờ 30:    Thọ trai (Trong khi thọ trai, Giới tử Sa di giới
                           đảnh lễ tri ân, cúng dường cảm tạ chư Tôn Giới sư
                           Ban Điều hành Giới trường và Hồi hướng – tán đàn.)

*Thứ Bảy – ngày 05/12/2015 (nhằm 24/10/Ất Mùi):
    
- 17 giờ 00:   Tất cả Giới trường Tỳ kheo đưa Giới tử về Đại giới
                          Trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2) tham dự Lễ
                          Thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.
     - 18 giờ 00:    Đăng đàn Thuyết U Minh Giới.
                          
(Đại Giới trường Chùa Huê Nghiêm – Quận 2)
      *** Sau lễ Thuyết U Minh Giới, các Giới tử trở lại
             Giới trường trụ xứ Tuần chiếu – chỉ tịnh.

*Chủ Nhật – ngày 06/12/2015 (nhằm 25/10/Ất Mùi):
    
- 06 giờ 00:    Đại chúng thọ Bồ Tát giới vân tập
     - 06 giờ 30:    Chư Tôn đức Giới sư quang lâm
     - 07 giờ 30:    Tấn đàn truyền Bồ tát giới
     - 09 giờ 30:    Cúng dường tạ đàn
     - 10 giờ 00:    Thọ trai
     - 11 giờ 00:    BẾ MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC PL.2559 – DL.2015.
                         

                                          GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN