cool hit counter

Thông Báo

LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y

CHỦ NHẬT 31-05-2015 (nhằm 14-04-Ất Mùi)

CHÙA HUÊ NGHIÊM, QUẬN 2

Tổ chức Khóa LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y

 
 
12 giờ 30 : Phật tử tập trung (áo tràng trang nghiêm)
 
13 giờ      : Truyền thọ Pháp y, lễ phát nguyện Quy y
                           Tam bảo 
 
14 giờ      : Tụng kinh
 
15 giờ      : Thuyết pháp