cool hit counter

Thông Báo

Lịch Tu Gia Hạnh Phổ Hiền 2015

: Tuần thứ 1
      - Thứ 5 (18/11 Giáp Ngọ - 08/01/2015):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Khóa lễ tụng kinh.
      - Chủ Nhật (21/11 Giáp Ngọ - 11/01/2015):
         + 14h00 : Khóa lễ tụng kinh.
         + 15h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
      - Thứ 3 (23/11 Giáp Ngọ - 13/01/2015):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Khóa lễ tụng kinh.
        
* Tuần thứ 2:
       - Thứ 5 (25/11 Giáp Ngọ - 15/01/2015):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Khóa lễ tụng kinh.
       - Chủ Nhật (28/11 Giáp Ngọ - 18/01/2015):
         + 14h00 : Khóa lễ tụng kinh.
         + 15h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
       - Thứ 3 (01/12 Giáp Ngọ - 20/01/2015):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Khóa lễ tụng kinh.
        
  * Tuần thứ 3: 
       - Thứ 5 (03/12 Giáp Ngọ - 22/01/2015):
          + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
          + 18h00 : Khóa lễ tụng kinh.
       - Chủ Nhật (06/12 Giáp Ngọ - 25/01/2015):
         + 14h00 : Khóa lễ tụng kinh.
         + 15h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
      - Thứ 3 (08/12 Giáp Ngọ - 27/01/2015):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Khóa lễ tụng kinh.
         
  Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự.