cool hit counter

Thông Báo

LỊCH TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN - Năm BÍNH THÂN

* TUẦN THỨ 1:

       - Thứ 5, ngày 17/11 Âm lịch:

             -16h00: Thuyết pháp

             -17h30: Tụng kinh Sám Hối Hồng Danh

      - Thứ 3, ngày 22/11 Âm lịch:

             -16h00: Thuyết pháp

             -17h30: Tụng kinh Sám Hối Hồng Danh

* TUẦN THỨ 2:

        - Thứ 5, ngày 24/11 Âm lịch:

             -16h00: Thuyết pháp

             -17h30: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

        - Thứ 3, ngày 29/11 Âm lịch:

             -16h00: Thuyết pháp

             -17h30: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

* TUẦN THỨ 3:

       - Thứ 5, ngày 01/12 Âm lịch:

            -16h00: Thuyết pháp

            -17h30: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

      - Thứ 3, ngày 06/12 Âm lịch:

           -16h00: Thuyết pháp

           -17h30: Tụng kinh Bát Đ