cool hit counter

Thông Báo

Lịch Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

* Tuần thứ 1:
      - Thứ 6, ngày 18 tháng 11 (Quý Tỵ):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Tụng kinh.
* Tuần thứ 2:
       - Thứ 4, ngày 23 tháng 11 (Quý Tỵ):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Tụng kinh. 
       - Thứ 6, ngày 25 tháng 11 (Quý Tỵ):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Tụng kinh.
 * Tuần thứ 3:
      - Thứ 4, ngày 01 tháng Chạp (Quý Tỵ):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Tụng kinh. 
       - Thứ 6, ngày 03 tháng Chạp (Quý Tỵ):
         + 17h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng.
         + 18h00 : Tụng kinh 
      - Chủ Nhật, ngày 05 tháng Chạp (Quý Tỵ):
         + 14h00 : Tụng kinh.
         + 15h00 : HT Thích Trí Quảng thuyết giảng. 
 Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự.