cool hit counter

Thông Báo

Pháp Hội Dược Sư - Tiêu Tai Diên Thọ
Kỳ Quốc Thới Dân An - Nguyện Phong Điều Vũ Thuận, Năm Ất Mùi 2015

DO BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM TỔ CHỨC

TẠI CHÙA HUÊ NGHIÊM – QUẬN 2

                                 
                              Ngày 17 tháng Giêng năm Ất Mùi (07/03/2015)
                                         - 16h00 : Trang nghiêm đạo tràng
                                         - 16h30 : Đại chúng vân tập
                                         - 17h00 : Niêm đàn sái tịnh - khai kinh
                                          
                               Ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi (08/03/2015) 
                                         - 07h00 : Chư Tôn Đức BTS PGTP
                                                         và BTS PG 24 Q/H cùng Tăng Ni vân tập
                                         - 07h15 : Lễ thỉnh sư
                                         - 08h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 01 (Toàn thể Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và
                                                        GHPGVN 24 Quận/Huyện – do TT.Thích Lệ Trang cùng Ban Nghi lễ PGTP
                                                         chủ trì)
                                         - 09h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 02 (do TT.Thích Quảng Chơn cùng chư tăng Tổ đình
                                                        Ấn Quang chủ trì)
                                         - 10h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 03 (do TT.Thích Đức Trường cùng chư tăng Chùa
                                                         Phổ Quang chủ trì)
                                         - 11h00 : Đại chúng thọ trai
                                         - 13h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 04 (do chư Ni Phân ban ĐTNG Trung ương và
                                                        Thành phố chủ trì)
                                         - 14h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 05 (do Chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ và Chư Tăng
                                                        Việt Nam Quốc Tự đồng phối hợp chủ trì)
                                         - 15h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 06 (do chư Tăng Ni GHPGVN Quận 8 và chùa An
                                                        Phú và Chùa Liên Hoa đồng chủ trì)
                                         - 16h30 : Dược thạch
                                         - 17h00 : Khóa lễ Dược sư đàn 07 (do TT.Thích Đồng Văn cùng chư tăng Chùa
                                                         Viên Giác cùng các đạo tràng đồng chủ trì)
 
                                 Ngày 19 đến 23 tháng Giêng năm Ất Mùi (09-13/03/2015)                               

                                      * Luân phiên trì tụng Kinh Dược Sư (do Đạo tràng Pháp Hoa thực hiện)

                                         - 05h00 : Khóa lễ 1
                                         - 15h00 : Khóa lễ 2
                                         - 17h00 : Khóa lễ 3 
 
                                  Ngày 24 tháng Giêng năm Ất Mùi (14/03/2015)   

·                                        - 8h30 : Đại chúng vân tập

                                         - 9h00 :  + Tán đàn, hồi hướng kiết tường.

                                                        + Cúng Phật

                                                        + Cam Lộ pháp thực

                                                           -  Hoàn mãn  -