cool hit counter

Thông Báo

Pháp Hội Dược Sư - Tiêu Tai Diên Thọ
Kỳ Quốc Thới Dân An - Nguyện Phong Điều Vũ Thuận, Năm Bính Thân 2016

 

* Ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thân (24/02/2016)
        - 06h00   :   Trang nghiêm đạo tràng
        - 07h00   :   Lễ thỉnh sư - Niêm đàn, khai kinh
        - 08h00   :   Khóa lễ tụng kinh Dược Sư (3 biến) 
        - 14h00   :   Khóa lễ tụng kinh Dược Sư (3 biến)  
        - 18h00   :   Khóa lễ tụng kinh Dược Sư (1 biến)  
* Ngày 18 đến 30 tháng Giêng năm Bính Thân (từ 25/02/2016 đến 08/03/2016) 
        - 17h00   :   Phật tử vân tập
        - 18h00   :   Khóa lễ tụng kinh Dược Sư