cool hit counter

Thông Báo

Thỉnh Phật Lâm Đàn - Mông Sơn Chẩn Tế. Kỳ Tôn Sư Phước Thọ Miên Trường. Nguyện Đạo Tràng An Khang Thịnh Vượng

    Được sự hoan hỷ vô lượng của Tôn Sư, vào ngày Thứ Bảy 22 tháng 5 năm Quý Tỵ (29-6-2013), từ 6g đến 18g. Đạo tràng thành kính cung thiết đại lễ: Thỉnh Phật Lâm Đàn - Mông Sơn Chẩn Tế. Kỳ Tôn Sư Phước Thọ Miên Trường. Nguyện Đạo Tràng An Khang Thịnh Vượng.
    Nay đạo tràng thông báo đến đại chúng liễu tri và xin cung nghinh quý Tăng Ni cùng mười phương Phật tử xa gần về tham dự, góp phần cầu nguyện cho Đại lễ được thành tựu viên mãn.
 
    Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát .