cool hit counter

NGUYỆN HƯƠNG

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

Lòng thành gởi tận chốn bao la.

Cầu xin Tam bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

 

Đốt nén tâm hương ở Ta Bà,

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca

Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

KỆ TỤNG

 Chư Phật lưỡng túc tôn,

Tri pháp thường không tánh,

Phật chủng tùng duyên khởi,

Thị cố thuyết nhứt thừa.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ TỐI THƯỢNG THỪA VIÊN GIÁO DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. (1 lạy)

 

Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly,

Phật diện du như mãn nguyệt huy,

Phật tại thế gian thường cứu khổ,

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ CỬU VIỄN THẬT THÀNH ĐẠI ÂN GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.(1 lạy)

 

Tăng tâm tợ thủy thanh,

Tăng hạnh thậm tinh anh,

Tăng trụ thế gian thường thuyết pháp,

Tăng hành Lục độ cứu quần sanh.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT HIỀN THÁNH TĂNG .(1 lạy)

 

Tam thế Như Lai chi Đạo sư,

Trí nguyện quảng đại thậm nan tư,

Vô biên sát hải vi trần quốc,

Nhứt niệm thu lai hiện chơn như.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ NGŨ TRÍ NGHIÊM THÂN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 
 

Phần hương nhứt niệm pháp Không vương,

Đại hạnh đồng tham biến kiết tường,

Sát hải trần thân thi diệu lực,

Trầm kha chướng nghiệp tổng an khương.

* Chí tâm đảnhh lễ:

NAM MÔ THẬP QUẢNG ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Quá khứ vô số kiếp,

Đa du tộc tánh gia,

Vị lai đương tác Phật,

Giáo chủ hội Long Hoa.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH DUYÊN KHỞI DI LẶC BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Quan Âm Bồ tát diệu nan thù,

Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu,

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng,

Khổ hải thường tác độ nhơn chu.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Đảnh thượng bảo bình phóng hào quang,

Nhứt mao khổng nội hiện thập phang,

Cử túc chấn kinh chư quốc độ,

Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc bang.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ VÔ BIÊN QUANG TRÍ THÂN ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 
 

Quá khứ chuyên tu Tứ Chánh Cần,

Vị lai tận kiếp báo Phật ân,

Nhứt tâm tinh tấn cầu Diệu Pháp,

Viên mãn Bồ đề chứng Phật thân.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Bồ tát thanh lương nguyệt,

Thường du tất cánh không,

Chúng sanh tâm cấu tịnh,

Bồ tát ảnh hiện trung.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC NGUYỆT QUANG BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 
 

Quá khứ Phật Tịnh Minh,

Liễu ngộ yếu chỉ kinh,

Thiêu thân cúng dường Pháp,

Thành tựu quả Vô sanh.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT HA MA TÁT.(1 lạy)

 
 

Đông phương Tịnh Lưu Ly,

Thân cận Phật Dược Sư,

Ta bà thế giới khổ,

Thị hiện Đại Lương y.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 
 

Thiên cung vi Ngọc Nữ,

Thủy tộc tác công nương,

Thích Ca Như Lai tiền,

Thị nữ nhơn tác Phật.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC NGỌC NỮ BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Linh Sơn pháp hội trung,

Phổ xuất vi diệu âm,

Thị hiện Liên hoa tướng,

Đại chúng ngộ Vô Sanh.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC DIỆU ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 
 

Quá khứ Diệu Trang Nghiêm,

Thâm tín Bà la môn,

Tịnh Tạng khai tri kiến,

Ngộ nhập Pháp Hoa tông.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HÀNH NHƠN ĐẠI THIỆN TRI THỨC HOA ĐỨC BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Thập phương thế giới trung,

Thiêu thân cúng dường Phật,

Thành tựu Đệ nhứt pháp,

Duy hữu Việt Nam Tăng.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ VỊ PHÁP THIÊU THÂN QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT.(1 lạy)

 
 

Thánh phàm đồng cư độ,

Tùy loại ứng hiện thân,

Thường du sanh tử hải,

Thuyết pháp độ mê tân.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN BÁT VẠN BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Thường Tịch Quang Tịnh độ,

Bồ tát kim sắc thân,

Thọ Phật thần lực chúc,

Mật tá chư hành nhơn.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 
 

Vị tu hành thời đại luận gia,

Danh văn phổ cập Ma Kiệt Đà,

Hạnh ngộ Thánh Tăng nhi phát túc,

Vị lai tác Phật hiệu Hoa Quang.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG TRÍ HUỆ ĐỆ NHỨT A LA HÁN XÁ LỢI PHẤT TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Thần thông cực quảng đại,

Nguyện lực phả tư nghì,

Hàng phục chúng ma binh,

Hộ trì Như Lai tạng.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG HIẾU HẠNH ĐỆ NHỨT A LA HÁN MỤC KIỀN LIÊN TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Tộc tánh Bà la môn

Cầu học Trường Thọ Tiên

Biện luận vi đệ nhất

Trợ Phật pháp tuyên dương.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG NGHỊ LUẬN ĐỆ NHỨT A LA HÁN CA CHIÊN DIÊN TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Bát vạn pháp môn trung,

Nhẫn nhục hạnh vi tông,

Quảng tuyên Như Lai giáo,

Khai ngộ chư quần mông.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG THUYẾT PHÁP ĐỆ NHỨT A LA HÁN PHÚ LÂU NA TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Sơ chuyển Đại Pháp luân,

Liễu ngộ Tánh Chơn không,

Đức hạnh vi đệ nhứt,

Tán thán mạc năng cùng.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG TỐI SƠ LA HÁN A NHÃ KIỀU TRẦN NHƯ TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Không Vương thời sơ phát,

Lũy kiếp trụ Đại thừa,

Khai ngộ chư hành nhơn,

Vị lai đương tác Phật.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG KIẾT TẬP KINH TẠNG ĐỆ NHT A LA HÁN A NAN ĐÀ TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Tam thế chư Phật trung,

Thị hiện vi Đông cung,

Thường tu Bí mật hạnh,

Tán thán mạc năng cùng.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHẬT ĐẠI ĐỆ TỬ TRUNG MẬT HẠNH ĐỆ NHỨT A LA HÁN LA HẦU LA TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Giáo dưỡng xưng đại công,

Nhị đế diệc dung thông,

Thiện điều chư Ni chúng,

Dẫn nhập Pháp Hoa tông.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ TỲ KHEO NI THƯỢNG THỦ MA HA BA XÀ BA ĐỀ TÔN GIẢ.(1 lạy)

 
 

Ta bà kham nhẫn độ,

Ứng hóa thọ sanh thân,

Hộ trì Như Lai tạng,

Lợi lạc chư quần sanh.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ.(1 lạy)

 
 

Kim Cang thần lực chấn càn khôn,

La sát Đại bàng cập Thủy long,

Sơn thần Thổ địa đồng tùy hỷ,

Tán dương công đức mạc năng cùng.

* Chí tâm đảnh lễ:

NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN.(1 lạy)

 

KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

 
 

  người con Phật ở đời,

Đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên,

Tám điều giác ngộ kinh truyền,

Ghi lòng tạc dạ tinh chuyên tu hành.

 

THỨ NHỨT là lòng thành giác ngộ,

Cảnh thế gian quốc độ vô thường,

Sắc tâm sanh diệt khôn lường,

Tứ đại ngũ uẩn đường khổ không.

Nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng,

Nghiệp oan gia như bóng theo hình,

Suy đi nghĩ lại cho rành,

Lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi.

 

THỨ HAI là ghi lời giác ngộ,

Tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều,

Dạt dào sanh tử bao nhiêu,

Cũng vì tham dục mọi điều gây nên,

Muốn sống đời bình yên tự tại,

Hãy mở lòng quảng đại vô vi.

 

THỨ BA hằng nhớ ghi tâm trí,

Lòng tham cầu như ý khó vừa,

Chất chồng tội ác ngàn xưa,

Cũng vì không chán không chừa cầu mong.

Bậc Bồ tát giữ lòng biết đủ,

An phận nghèo quy củ tu hành,

Trau giồi trí huệ thông minh,

Huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường.

 

THỨ TƯ nên nhớ đường giác ngộ,

Lười biếng là gốc khổ lầm than,

Thường tu tinh tấn không ngừng,

Dẹp giặc phiền não ma quân phục tùng,

Phá địa ngục muôn trùng kiên cố,

Thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên.

 

THỨ NĂM là giác ngộ cơ Thiền,

Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm,

Bậc Bồ tát chuyên tâm học vấn,

Nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê,

Khai thông tâm trí Bồ đề,

Biện tài thành tựu đề huề chúng sanh,

Thường giáo hóa an lành tất cả,

Ban nguồn vui hỷ xả cho nhau.

THỨ SÁU là nhớ câu giác ngộ,

Nghèo khổ nhiều đau khổ càng nhiều,

Nợ oan vay trả bao nhiêu,

Dây oan buộc chặt lắm điều đắng cay.

Bậc Bồ tát ra tay bố thí,

Bình đẳng tâm không nghĩ oán thân,

Càng thương những kẻ ác nhân,

Quên điều lỗi cũ thương phần khổ đau.

 

Giác THỨ BẢY thân dầu ở tục,

Lòng thường vui ngũ dục lánh xa,

Giữ gìn ba áo ca sa,

Tay bưng bình bát yên hà vui say,

Chí xuất gia tháng ngày giữ dạ,

Phẩm hạnh lành đức cả cao xa,

Sao cho trong sạch lòng ta,

Từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh.

 

THỨ TÁM là đinh ninh giác ngộ,

Lửa tử sanh đau khổ vô cùng,

Bồ đề tâm phát bao dung,

Thảyđều tế độ thoát vòng truân chuyên.

Chúng sanh khổ lòng nguyền thay thế,

Dầu lao đao chẳng kể chẳng phiền,

Miễn cho muôn loại đều yên,

Hoàn toàn giải thoát lên miền chơn như.

 

Tám điều ấy lời chư Phật dạy,

Bậc đại nhân như vậy tu hành,

Đạo tâm tinh tấn chí thành,

Dong thuyền lên bến Vô sanh Niết bàn.

Thừa nguyện lực nhơn hoàng trở gót,

Bể trầm luân cứu vớt sanh linh,

Y theo tám việc thực hành,

Tuyên dương tiếp dẫn siêu sanh giác đài,

Ngộ tử sanh đêm dài đau khổ,

Thoát năm trần siêu độ tâm linh.

Là người con Phật chân thành,

Hằng ngày nht niệm phước sanh tội trừ,

Đoạn sanh tử lên bờ giải thoát,

Chứng Bồ đề Cực Lạc thanh nhàn,

Cúi đầu lạy Đấng Giác Hoàng

Cầu xin chứng giám đạo tràng từ bi.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHT.

(3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 

 

PHỤC NGUYỆN

 NAMMÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

 Kính nguyện: Ba đời chư Phật, Bồ tát mười phương, tất cả Thần dương đồng thời ủng hộ: Chúng con (Họ & tên, pháp danh) niềm tin kiên cố, đức hạnh vẹn toàn, luôn được bình an trong nhà Diệu Pháp. Cháu con đỗ đạt, mọi việc hanh thông, cùng với núi sông, vĩnh hằng bất tử.

Lại nguyện Pháp Hoa Phật tử, trên dưới một lòng, xây dựng Tâm tông, tốt đời đẹp đạo.

Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, tất cả muôn nơi, đồng về cõi Phật.

 

 TAM QUY

 

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đại chúng, tất cả không ngại (1 lạy)