cool hit counter

Nghi Thức Vu Lan - Báo Hiếu


 

Kinh / Nghi Thức Vu Lan - Báo Hiếu

Lần nghe: 6

NGUYỆN HƯƠNG

 

                                                                  Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
 
                                                                  Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.
 
                                       &n