cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển II - Lược Giải Kinh Pháp HoaHT THÍCH TRÍ QUẢNG


Sách / Trí Quảng Toàn Tập - Quyển II - Lược Giải Kinh Pháp Hoa / Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa

Lần nghe: 100.119

 

I - LƯỢC VĂN KINH

Phật bảo các Bồ tát và tứ chúng: "Trong vô lượng kiếp quá khứ, Ta đã cầu kinh Pháp Hoa không biết mỏi mệt. Trong nhiều kiếp, Ta thường làm vua phát nguyện cầu đạo Vô thượng Bồ đề, không thoái chuyển. Vì lòng ưa thích pháp cao tột, Ta nhường ngôi cho thái tử và truyền rằng ai giảng pháp Đại thừa cho Ta nghe, Ta sẽ trọn đời hầu hạ. Bấy giờ có một vị Tiên cho biết nếu không trái ý ông, ông sẽ dạy pháp Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Ta liền theo hầu vị Tiên rất cực khổ đến một ngàn năm. Nhà vua thuở ấy là Ta, còn vị Tiên là Đề Bà Đạt Đa. Ta nhờ thiện tri thức ấy mà nay thành Vô thượng Đẳng giác. Trong vô lượng kiếp sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương, nước tên Thiên Đạo”.

Phật bảo các Tỳ kheo trong đời