cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển II - Lược Giải Kinh Pháp HoaHT THÍCH TRÍ QUẢNG


Sách / Trí Quảng Toàn Tập - Quyển II - Lược Giải Kinh Pháp Hoa / Phẩm 17: Phân biệt công đức

Lần nghe: 92.154

I. LƯỢC VĂN KINH

Đức Thế Tôn bảo Di Lặc Bồ tát rằng khi Ngài nói về sự thọ mạng dài lâu của Như Lai, thì có vô số Bồ tát không thể tính đếm, chứng được Vô sanh pháp nhẫn, hoặc Văn trì Đà la ni, hoặc nhạo thuyết biện tài, hoặc chuyển pháp luân bất thoái, hoặc được Vô thượng Chánh đẳng giác, v.v… Phật nói xong, mưa hoa báu, mưa hương bột chiên đàn, mưa Thiên y từ hư không rơi xuống rải trên các phân thân Phật, trên Phật Thích Ca, trên Phật Đa Bảo cùng bốn bộ chúng.

Phật nói với Di Lặc: "Này A Dật Đa, chúng sanh nào nghe Phật thọ mạng dài lâu như thế mà chỉ sanh được một niệm tín giải, sẽ được công đức không thể tính được. Công đức này lớn hơn công đức của người tu năm pháp Ba la mật trong tám mươi muôn