cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển VI HT THÍCH TRÍ QUẢNG


Kết thúc, chúng ta lạy thủ hộ thần giúp chúng ta an lành trên bước đường tu. Tiêu biểu trong kinh Pháp Hoa có bốn vị Thiên vương đã phát nguyện hộ trì hành giả Pháp Hoa sau Phật diệt độ; đó là Đại Phạm, Đế Thích, Tỳ Sa Môn và Trì Quốc.

ĐẠI PHẠM THIÊN VƯƠNG theo Ấn Độ giáo là chủ cõi Ta bà tiêu biểu cho quyền uy bậc nhất. Trong kinh Pháp Hoa, từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng, họ đã đến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Nếu họ xuất hiện trên cuộc đời, dù không tu, nhưng là người trí thức. Ta kính trọng họ thì cũng được họ hợp tác với ta.

ĐẾ THÍCH THIÊN VƯƠNG cai quản ba mươi ba tầng trời, sanh lại cuộc đời thường làm vua. Họ là người có phước báu, có quyền uy, có thế lực lớn. Đế Thích phát nguyện giữ gìn người trì kinh Pháp Hoa. Chúng ta lạy để nhắc nhở họ đến hỗ trợ theo như lời nguyện.

TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG là vị thống nhiếp chư thần và TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNGquản lý cuộc sống nhân gian.

Nói chung, tất cả mọi người, từ lớn nhất là Đại Phạm, vua chúa cho đến thấp nhất là sơn thần, thổ địa cùng tùy hỷ, bảo vệ chánh pháp, chúng ta đều kính lễ. Không phải đọc suông, nhưng ta có ý niệm thật như vậy.

Bản thân tôi khi kính lễ thực và đi vào cuộc sống, tôi gặp những người tu của tôn giáo khác, họ không chống trái mà còn có thiện cảm với tôi. Thiết nghĩ những tôn giáo khác đều có phần đặc thù của họ. Chúng ta không làm mất lòng ai, từ bậc cao nhất đến người nhỏ nhất, ta đều quý trọng, thì chắc chắn sẽ được họ quý mến, nên tạo được vòng đai tình thương, an ổn.

Kính lễ bốn vị Thiên vương và tất cả thiện thần cũng có nghĩa là trong thực tế cuộc sống, chúng ta tạo được cảm tình tốt với những người thông thái, người có phước báu, người có thế lực, thì việc hành đạo của chúng ta sẽ dễ dàng thành công. Và kính lễ như vậy cũng nhằm trồng căn lành cho tất cả các loài.