cool hit counter

Tin tức

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường


Sáng nay, 9-9, hơn 300 giới tử Sa Di  vượt qua kỳ khảo hạch hôm 5-9 đã làm thủ tục nhập giới trường tại đại giới trường chùa Huê Nghiêm. Các giới tử đã được Ban tổ chức sắp xếp, hướng dẫn nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt, đồng thời cũng đã phổ biến nội quy và thanh quy của giới trường.

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Giới tử làm thủ tục nhập giới trường

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Các giới tử Sa Di tập trung tại đại giới trường

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Hòa Thượng Tôn Sư chỉ đạo công tác nhập giới trường

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Các giới tử lắng nghe Ban tổ chức phổ biến nội quy

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Và được hướng dẫn về nơi nghỉ ngơi

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Nơi nghỉ ngơi của các giới tử;

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Chuẩn bị thức ăn cho các Giới tử

Giới tử Sa Di làm thủ tục nhập giới trường
Nơi Quả đường