cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường


Sáng nay, 10-9- 2013, chư tôn đức giáo phẩm BTS GHPG TP.HCM đã có viếng thăm các địa điểm giới trường của Đại Giới Đàn Quảng Đức. Đến các giới trường, HT.Thích Trí Quảng, trưởng BTC Đại Giới Đàn đã đại diện đoàn thăm hỏi, sách tấn các giới tử qua những lời giáo huấn về ý nghĩa đích thực của việc thọ giới, đồng thời cũng nhắc nhở giới tử phải luôn giữ tâm thanh tịnh để phát triển được giới tánh và giới thể từ đó sẽ không bị vướng mắc về giới luật mà mình thọ giới. Quí Hòa thượng đã mong mỏi các giới tử sau khi thọ giới sẽ tinh tấn tu học, trì giới để phát triển trí tuệ và làm lợi ích cho Đạo và đời.

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường
Tại Đại giới trường chùa Huê Nghiêm

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường
Hòa Thượng ban đạo từ tại giới trường chùa Huệ Nghiêm

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường
tại giới trường Ni chùa từ Nghiêm

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường
tại giới trường Ni chùa Kim Sơn

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường

Hòa Thượng cùng đoàn Chư tôn đức đến thăm các giới trường
tại giới trường chuyên biệt hệ phái Khất Sĩ Tịnh Xá Trung Tâm