cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng viện chủ Thăm Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm


Sáng ngày 05/06/2014, Hòa thượng đã đến thăm trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm. Tại đây Hòa thượng đã có đôi lời sách tấn, nhắc nhở hành giả an cư để mọi người đạt được những thành quả tốt nhất trong mùa An Cư Kiết Hạ. Thầy dạy: "Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta khoác áo tu hành được, dầu tu đạo này đạo khác, phái này phái kia nhưng mà phải nói chúng ta đã trồng căn lành ở trong quá khứ. Cho nên mấy Thầy nhìn kỹ, có người đi tu thì được giáo hội công nhận có người không được giáo hội công nhận, có người được quần chúng công nhận có người không được quần chúng công nhận. Do đã trồng căn lành trong quá khứ cho nên khi chúng ta sanh trong cuộc đời thì trong lòng đã có ý quyết định tu, quyết chí tu. Vì vậy nhờ lòng quyết chí tu thì được các vị thiện tri thức, các vị Bồ tát hiện ra chỉ lối đưa đường”.

Thầy còn chia sẻ thêm kinh nghiệm tu của bản thân: "Tôi đi tu được là nhờ thấy tượng Phật Bà trên bao nhang mà phát tâm. Nhờ phát tâm mà khi gặp Hòa thượng Thiện Hoa thì tôi cũng như các học tăng khác nhưng vì nhờ có trồng các căn lành đời trước, tôi tiếp thu nhanh, phát huy cái tuệ giác của mình nên kế nghiệp làm trưởng ban Hoằng Pháp”.


Hòa Thượng viện chủ Thăm Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm

Hòa Thượng viện chủ Thăm Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm

Hòa Thượng viện chủ Thăm Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm

Hòa Thượng viện chủ Thăm Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm