cool hit counter

Tin tức

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư


Chiều nay, 17 tháng giêng, khóa lễ đàn 2 đã tiếp tục diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm. Ngay sau khóa lễ là thời Pháp thoại của Hòa Thượng viện chủ chùa Huê Nghiêm, tất cả các Phật tử đã lắng lòng thanh tịnh để lãnh thọ những lời dạy của Hòa Thượng nhân dịp mùa xuân về.

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư

Khóa lễ đàn 2,đàn 3 - Pháp Hội Dược Sư