cool hit counter

Tin tức

Nghi lễ tuần chiếu


Vào lúc 21h00 ngày 10/09 tại Đại Giới đàn chùa Huê Nghiêm, các chư tăng trong ban quản Giới tử đã hướng dẫn các giới tử Sa Di thực hành nghi lễ tuần chiếu. Hơn 300 ngọn đuốc đã được thắp lên chiếu sáng rực khắp khuôn viên đại giới trường chùa Huê Nghiêm.Từng hàng đôi các giới tử lần lượt xếp hàng di chuyển trong trang nghiêm thanh tịnh, danh hiệu Phật A Di Đà được vang lên vô cùng trầm hùng, toàn thể các giới tử đều nhất tâm cầu cho đại giới đàn Quảng Đức được thành tựu viên mãn.

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu

Nghi lễ tuần chiếu