cool hit counter

Tin tức

Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế


- Dưới sự chứng minh của Hòa thượng viện chủ chùa Huê Nghiêm thượng Trí hạ Quảng và phụng sự hộ niệm của Thượng tọa thượng Lệ hạ Trang, cùng chư tôn đức trong lĩnh vực nghi lễ. Đại lễ Thỉnh Phật Lâm Đàn - Mông Sơn Chẩn Tuế - Kỳ Tôn Sư Phước Thọ Miên Trường - Nguyện Đạo Tràng An Khang Thịnh Vượng đã được long trọng tổ chức tại chùa Huê Nghiêm vào ngày 22 tháng 5 năm Quý Tỵ. 
 
- Vào lúc 07h30, sau 3 hồi trống Bát Nhã, toàn thể đạo tràng cung thỉnh Hòa thượng viện chủ và Thượng tọa sám chủ Thích Đức Tiến, cùng chư tôn đức từ tổ đường quang lâm Phật điện để bắt đầu khóa lễ Cúng Phật Đại Khoa.
  
- 14h00 cùng ngày, Thượng tọa sám chủ cùng quí vị trong đạo tràng nghi lễ truyền thống miền bắc quang lâm lễ đài để tiến hành khóa lễ Mông Sơn Chẩn Tế. Ngõ hầu đem công đức này hồi hướng các hương linh ký tự tại đàn tràng cũng như hương linh trong pháp giới lục đạo nương nhờ công đức chuẩn tế thọ dụng cam lồ pháp thực siêu sanh lạc quốc và hiện tiền nam nữ Phật tử trưởng thừa công đức được tăng phước tăng thọ, sở nguyện thành tựu cát tường như ý.
 
 - 17h30 Đàn tràng thành tựu viên mãn.
Ảnh: Yên Hà    

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế

 Trai Đàn Mông Sơn Chẩn Tế