cool hit counter

Thông Báo

CHỦ NHẬT 6-11-2022 (nhằm 13-10 ÂL)

CHỦ NHẬT 6-11-2022 (nhằm 13-10 ÂL)

THI NGHI LỄ & THI Y MỞ + Y NÂU ĐỢT CUỐI

Dành cho các trường hợp: Phật tử ở xa chưa kịp về trong những lịch học 
đã thông báo trước; hoặc thi rớt của những đợt trước; sẽ được phối hợp: 
học NGHI LỄ + thi NGHI LỄ + thi NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU) 

6H đến 7H : Phật tử đăng ký & nhận số báo danh 

8HTHUYẾT PHÁP

9H : HỌC NGHI LỄ (dành cho Phật tử mới)

10H : thi nghi lễ + y mở + y nâu

18H: TỤNG KINH

(Lưu ý: Phật tử xem phần nội quy trước khi đăng ký thi)