cool hit counter

Thông Báo

LỊCH HỌC NGHI LỄ CỦA ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA

·Thời gian: 15 giờ vào các buổi :

Chiều THỨ BẢY mùng 7/10 ÂL

Chiều CHỦ NHẬT mùng 8/10 ÂL

Chiều THỨ BẢY 21/10 ÂL

Chiều CHỦ NHẬT 22/10 ÂL

 NỘI QUY

THI NGHI LỄ & THI NÂNG Y

Được sự chỉ đạo của Tôn Sư, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khi tham dự các kỳ thi Nghi lễ hoặc thi nâng y gồm có: ymở (cấp 2) và Y nâu (cấp 3) cần phải tuân thủ Nội quy sau đây:

1. THI NGHI LỄ:

Phật tử đăng ký học khóa Nghi lễ, mới được dự thi.

(Ghi rõ Họ & tên, pháp danh, năm sinh, đơn vị quận, huyện ?)

2. THI NÂNG Y:

* Đối với Phật tử thi y mở (cấp 2)

- Thẻ Quy Y được xác nhận từ 3 năm trở lên. (Ví dụ: Quy y năm 2014, phải cộng thêm 3 năm = 2017 mới được đăng ký thi Y mở)

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ

- Phải thuộc 2 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa:

(Phẩm Phổ môn thứ 25 + Phẩm Phổ Hiền thứ 28).

* Đối với Phật tử thi Y nâu (cấp 3)

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ

- Phải có Giấy Chứng nhận CẤP 2 từ 3 năm trở lên. (Ví dụ: cấp GCN năm 2016, phải cộng thêm 3 năm = 2019 mới được đăng ký thi Y nâu)

- Phải thuộc hết 7 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

Trường hợp đặc biệt:

Người già lớn tuổi (70 tuổi) hoặc người tàn tật... được miễn thi Nghi lễ, nhưng phải thi khảo hạch kinh để nâng Y.