cool hit counter

Thông Báo

LỊCH TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN NĂM 2022

LỊCH TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN NĂM 2022

(Bắt đầu từ 19-11 ÂL đến 8-12 ÂL)

CHỦ NHẬT (hằng tuần):

 8H00: THUYẾT PHÁP 

 9H00: TỤNG KINH

 TUẦN THỨ 1 

5H45: SÁM HỐI HỒNG DANH

16H    : SÁM HỐI HỒNG DANH

18H    SÁM HỐI HỒNG DANH

TUẦN THỨ 2 

5H45: BỔN MÔN PHÁP HOA

18H   BỔN MÔN PHÁP HOA

TUẦN THỨ 3 

5H45: KỆ TỤNG - BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

18H   : KỆ TỤNG - BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC