cool hit counter

Nghi Thức Cầu Siêu


 

Kinh / Nghi Thức Cầu Siêu

Lần nghe: 16

NGUYỆN HƯƠNG

 

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

Lòng thành gởi tận chốn bao la.

Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

 

Đốt nén tâm hương ở Ta bà,

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.

Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

Thân của Ngài vô tận phước lành.

Từ bi cứu khổ độ sanh,

Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

 

LỄ PHẬT

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy).

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy).

 
 

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu trần gian

Trời người trong sạch vào Pháp giới

Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của tâm Đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.

Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.

Bậc thành tựu đệ nhất! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

 
 

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian

Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Phật pháp cao siêu rất thm sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 

PHẬT THUYẾT

A DI ĐÀ KINH

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, tịnh xá Kỳ Hoàn cùng chư La Hán một ngàn hai trăm năm mươi Thượng tọa và nhiều người khác còn đang tu học. Đại trí Xá Lợi Phất, Thần thông Mục Kiền Liên, Mật hạnh La Hầu La, Đầu đà Ca Diếp, Thiên nhãn A Na Luật, Nghị luận Ca Chiên Diên, Ngộ tánh Tu Bồ Đề, Thuyết pháp Phú Lâu Na, Trì luật Ưu Ba Ly, Đa văn A Nan, mười đại đệ tử như thế cũng đều có mặt.

Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng nhiều Bồ tát tham dự Pháp hội.

Vua Trời Đế Thích cùng với chư Thiên cũng đều có mặt. Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, từ đây hướng đến phương Tây cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, Giáo chủ cõi này là Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp. Nhân dân ở đây không biết khổ não, chỉ hưởng thú vui nên gọi là Cực Lạc. Cõi nước Cực Lạc dùng bảy thứ báu kiến tạo hạ tầng, xây dựng lầu các gồm cả vàng bạc, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, trang nghiêm hồ tắm đủ tám công đức, người vào hồ này sở cầu như ý. Phía trên bờ hồ có lầu các đẹp, bên trong lòng hồ có đủ hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng tỏa sáng hào quang càng thêm rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, khắp cả mọi nơi.

Này Xá Lợi Phất, ở nước Phật ấy thường nghe nhạc Trời từ trên hư không cùng với hoa Trời ngày đêm rơi xuống. Chúng sanh cõi này thường nhặt hoa ấy, dùng sức thần thông đi khắp mười phương cúng dường Tam bảo, tạo được thắng duyên cho người phát tâm, làm Phật sự xong trở về Bổn độ, thọ thực kinh hành.

Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc có nhiều loại chim do Phật biến hóa, như chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng, Tần già Cộng mạng, ngày đêm sáu thời dùng tiếng vi diệu diễn xướng pháp âm Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần, Bát Thánh đạo phần, làm cho người dân phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Này Xá Lợi Phất, ở nước Phật ấy mỗi khi gió nhẹ xao động hàng cây và màn lưới báu tạo ra âm thanh vi diệu hơn cả nhạc Trời, làm cho người nghe ưa thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao danh hiệu của Phật là A Di Đà. Vì Đức Phật ấy thường phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại, nên gọi Phật A Di Đà. Thọ mạng của Phật và hàng Thánh chúng vô lượng, vô biên a tăng kỳ kiếp nên gọi Phật A Di Đà.

Này Xá Lợi Phất, Phật A Di Đà từ khi thành đạo đến nay trải qua mười kiếp giáo hóa Thanh văn đắc quả La hán và hàng Bồ tát đầy đủ công đức vô lượng, vô biên không thể tính đếm. Nếu có người nào sanh về Cực Lạc cũng được như thế vì cùng làm bạn với chư Bồ tát.

Này Xá Lợi Phất, không dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sanh Cực Lạc quốc độ. Chỉ có người nào khi nghe danh hiệu của Phật Di Đà, sanh lòng khát ngưỡng nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào Thiền định. Bấy giờ Đức Phật cùng hàng Thánh chúng phóng quang tiếp độ thì được vãng sanh về cõi Cực Lạc.

Này Xá Lợi Phất, khi Ta đang nói công đức của Phật Di Đà thì ở phương Đông có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát Sông Hằng đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm.

Thế giới phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm.

Thế giới phương Tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm.

Thế giới phương Bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm.

Thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng đều dùng tướng lưỡi rộng dài, trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm.

Thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm.

Này Xá Lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này và danh hiệu Phật, ngày đêm thọ trì thì được chư Phật hộ niệm mau đến Vô thượng Bồ đề, vì thế các ông phải tin lời Ta và mười phương Phật tán thán công đức của Kinh Di Đà theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Này Xá Lợi Phất, khi Ta tán thán công đức của Phật Di Đà thì mười phương Phật cũng khen ngợi Ta: "Hay thay Thích Ca, Ngài đã thành tựu Vô thượng Bồ đề trong đời ngũ trược, kiếp trược,kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mà vì chúng sanh nói pháp chân thật và khai phương tiện dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa Tam giới, thật là hy hữu”.

Phật nói kinh này xong, ngài Xá Lợi Phất cùng chúng Tỳ kheo, tất cả thế gian, Trời, A tu la, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Phật thuyết A Di Đà kinh.

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A di đa bà đạ, đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

 

NIỆM PHẬT

Sông ái dài muôn dặm

Biển khổ rộng vô cùng

Muốn khỏi đường sống chết

Phải niệm Phật hồng danh

 NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ, ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần)

 
 

SÁM NHỨT TÂM

Một lòng mỏi mệt không nài,
Cầu về Cực Lạc ngồi đài
LiênHoa
Cha lành vốn thiệt Di Ðà,
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con
Thẩm sâu ơn Phật hằng còn
Con nay chánh niệm lòng son một bề
Nguyện làm nên đạo Bồ Ðề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương
Phật Xưa lời thệ tỏ tường
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh
Thệ rằng
: ai phát lòngthành
Nước
Ta báu vật để dành các ngươi
Thiện nam tín nữ mỗi người
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra
Ta không rước ở nước
Ta
Thệ không
thành Phật chắc là không sai
Bởi vì tin tưởng Như Lai
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng
Lời thề biển rộng mênh mông
Nhờ
nương Ðức Phật thoát vòng trần lao
Tội mòn như đá mài dao
Phước lành thêm lớn càng cao càng d
ày
Cầu cho con thác biết ngày
Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh
Cầu
cho bịnh khổ khỏi mình
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian
Cầu c
ho thần thức nhẹ nhàng
In như thiền định họ Bàng thuở xưa
Ðài vàng tay Phật bưng chờ
Các ông Bồ Tát bấy giờ đứng trông
Rước con thiệt đã nên đông
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây
Xem trong cõi Phật tốt thay
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần
Hội này thấy Phật chân thân
Ðặng nghe pháp nhiệm t
inhthần sáng trưng
Quyết tu độ chúng phàm dân
Ðủ lời thệ nguyện Phật ân rộng
dài
Phật thệ chắc thiệt không sai
Cầu về Tịnh độ ai ai tin lòng
Nguyện về Tịnh độ một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa nở rồi biết tánh linh
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta.

 

HỒI HƯỚNG

 Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 

Phục nguyện: 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chơn linh bất tử, thể tánh tròn đầy, sao nỡ tự đọa đày trong chín tầng địa ngục. Phải chăng nhiều đời vì tham dục, không hiểu được tôn ý Như Lai, luân chuyển trong bốn loài, tăng trưởng tham sân tam độc.

Hôm nay đối trước mười phương chư Phật, cùng chúng hội đạo tràng, tất cả đều sẵn sàng xin hết lòng cầu nguyện cho: (họ & tên, pháp danh) … Thất Tổ cửu huyền, nghiệp chướng tiền khiên, oan gia trái chủ gồm đủ oán thân. Mong nhờ Địa Tạng Bồ tát năng nhân, Phật a Di Đà tiếp độ.

Rời biển trần khổ, vào chốn Liên Trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng.

Đời đời sung sướng nhờ có Diệu Pháp Liên Hoa, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa siêng tu Bồ tát đạo.

Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi, đồng thành Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (đồng niệm)

 

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đại chúng, tất cả không ngại (1 lạy)

  

PHÁP HOA THỦ HỘ THẦN CHÚ

Thần chú PHỔ HIỀN

Ađanđê đanđapàti, Đanđavatàni, Đanđacùxalê, Đanđaxùđari, Đari, xùđarapàti, Butđapasỳani, Đaràni, Avatàni, Samvatàni, Sangapàrisìtê, Sanganìgatàni, Đạcmapàri sìtê, Sacva Satva, Rutacô salỳa, Nugatê Sima Viriđìtê.

 

Thần chú DƯỢC VƯƠNG

Aniê maniê manê màmanê , kittê càritê samê , samitàvi Santê Muttê ,
Múttatàmê, Samê Avisamê, Samasamê Gadê, Sadê, Asìnê Săntêsani,Đaràni, Alôkabàsê, Racha, Vêsàni, Niđìni Abyantaravisìtê, Utcùlê Mutkùlê, Asàdê, Paràđê, Sucănsi, Asamasamê,Butđavì Lôkìtê Đacma Pàrisìtê,Sanganìgôsàni, Nìgô sàni, Bada Bada Sôđàni, Mantrê Mantra Sadàtê, Ruta Côsalìê, Asàdê Asavanatàda Vacùlê, Valồđa Amanyantàya.

 

Thần chú DŨNG THÍ

Valê Mahavalê, Útkê, Mutkê Ađê Ađavàti, Trichê, Tricha Vàti, Ichìni,
Vichìni, Kichìni Tritti, Tricha Vàti Xoaha.

 

Thần chú TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

Áttê Náttê Vanáttê Anađê, Nađi Cùnađi Xoaha.

 

Thần chú TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG

Aganê Ganê Gôri Ganđàri, Kanđàli Matăngi Bùcasi Sanculê Rùxaly Xoaha.

 

Thần chú LA SÁT

Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê, Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê, Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê, Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Xoaha.

 

Tất cả muôn loài đến nghe kinh,
Quyết lòng bỏ vọng để cầu chơn,
Cùng nhau giữ pháp cho còn mãi,
Chẳng phụ lời vàng của Thích Tôn.
Làm cho lợi ích chốn Nhơn Thiên,
Muốn bỏ trần gian nỗi ưu phiền,
Nương theo diệu nghĩa mà tu tập,
Khi mãn duyên phàm được lên Tiên.
Hoặc về cõi Phật ngự đài sen,
Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên,
Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết,
Liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo Thuyền.
Tâm từ mở rộng đến vô biên,
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm,
Mọi loài trông thấy lòng thanh thản,
Diệu quả Bồ đề thể tịch nhiên.

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Chí tâm đảnh lễ :

NAM

TỐI THƯỢNG THỪA

VIÊN GIÁO

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

PHÁP HOA

HỘI THƯỢNG PHẬT

BỒ TÁT

(3 lần)