cool hit counter

Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh


 

Kinh / Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

Lần nghe: 12

NGUYỆN HƯƠNG

 

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

Lòng thành gởi tận chốn bao la.

Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

 

Đốt nén tâm hương ở Ta bà,

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.

Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

Thân của Ngài vô tận phước lành.

Từ bi cứu khổ độ sanh,

Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

 

LỄ PHẬT

Nam mô Quy y Kim Cang Thượng Sư

Quy y Phật

Quy y Pháp

Quy y Tăng

Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báu nhân thiên, Thanh văn, Duyên giác cho đến quyền thừa Bồ tát. Quyết lòng cầu tối thượng thừa, nguyện cùng Pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật. (1 lạy)

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền, Thánh Tăng. (1 lạy)

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. (1 lạy)

Nam mô Phổ Quang Phật

Nam mô Phổ Minh Phật

Nam mô Phổ Tịnh Phật

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Phật

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật

Nam mô Đại Bi Quang Phật

Nam mô Từ Lực Vương Phật

Nam mô Từ Tạng Phật

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật

Nam mô Thiện Ý Phật

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Kim Hoa Quang Phật

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Phổ Hiền Sắc Thân Quang Phật

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

Nam mô Tài Quang Minh Phật

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật

Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật

Nam mô Thường Quang Tràng Phật

Nam mô Quan Thế Đăng Phật

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật

Nam mô Tu Di Quang Phật

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

Nam mô Vô Lương Âm Thinh Vương Phật

Nam mô Tài Quang Phật

Nam mô Kim Hải Quang Phật

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật

Nam mô Đại Thông Quang Phật

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật

Nam mô Bảo Quang Phật

Nam mô Long Tôn Vương Phật

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật

Nam mô Bảo Hỏa Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Phật

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Ly Cấu Phật

Nam mô Dõng Thí Phật

Nam mô Thanh Tịnh Phật

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật

Nam mô Ta Lưu Na Phật

Nam mô Thủy Thiên Phật

Nam mô Kiên Đức Phật

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật

Nam mô Quang Đức Phật

Nam mô Vô Ưu Đức Phật

Nam mô Na La Diên Phật

Nam mô Công Đức Hoa Phật

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

Nam mô Tài Công Đức Phật

Nam mô Đức Niệm Phật

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Phật

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

 

Chư Phật Thế Tôn trong khắp mười phương, chư Phật Thế Tôn hiện hữu trong đời, tất cả các Ngài thương xót chúng con! Hoặc con đời này hay là đời trước, nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo ra các tội, hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm; hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ.

Như trộm của người, của mười