cool hit counter

Sách


Lời giới thiệu Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu
Nguyện hương Đoạn phiền não – tâm bình an
Đảnh lễ Phật Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
Lễ Phật quá khứ Giới đức pháp thân
Đảnh lễ Phật hiện tại An trụ tịch diệt tướng
Lễ Phật vị lai Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa
Đảnh lễ Bồ tát Phật giáo và dân tộc Việt Nam
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Hoằng pháp ở thế kỷ XXI
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Dòng chảy miên viễn của Thiền
Sám hối Đức Phật sống mãi với chúng ta
Phát nguyện Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Chùa mục đồng ở Nam bộ
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại.
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Sức sống Thiền của Trần Thái Tông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Sống trong tỉnh giác
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Nghệ thuật trong Phật giáo
Hồi hướng Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Ý nghĩa Vu Lan  
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Nhứt Phật thừa
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Quán tứ niệm xứ
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Tứ chánh cần
Lời nói đầu Tứ như ý túc
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Ngũ căn ngũ lực
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Thất Bồ đề phần
III. Kết luận Thúc liễm thân tâm
Lời tựa Tùy duyên  
Tổng luận Thanh tịnh hóa thân tâm
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Chánh kiến
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Tam quy và pháp niệm Phật
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm An lạc hạnh  
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Những kinh nghiệm giảng dạy
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Hoằng pháp trong thế kỷ 21
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Tư cách của vị trụ trì
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Ý nghĩa trụ trì
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Trụ trì, người giữ chùa
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Kinh nghiệm làm trụ trì
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát Tam pháp ấn
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di An trụ pháp tịch diệt
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Hoằng pháp và trụ trì
1. Lời tựa Đạo đức hành chánh
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Giới tánh Tỳ kheo
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Lời tựa       
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Tiểu sử
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Giới tánh tỳ kheo  
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Hoằng pháp và trụ trì  
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa An lành và tĩnh giác
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
Lời tựa Khai Thị 2009 Những quan niệm về Đức Phật
Xuân trong Phật đạo Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
Phước Lộc Thọ Pháp phương tiện
Hạnh xuất gia Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Đức hạnh của vị Tỳ kheo
Hạnh nguyện Quan Âm Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
Tàm Quý Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
Họa phước vô môn Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
An cư kiết hạ Nương nhờ đức từ của Tam bảo
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
Phật giáo và bảo vệ môi trường Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
Phật giáo và thiếu nhi Ý nghĩa Vu Lan 1998
Nói không với ma túy Bồ Tát Đạo
Đạo đức ở tại gia Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
Mỉm cười trong đau khổ Tinh thần Phật giáo Đại thừa
Phật giáo và dân số Phật giáo hướng về tương lai
Kính lão đắc thọ Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
Hành trì giới luật Chơn thân – huyễn thân
Ý nghĩa Vu lan Tư cách của vị trụ trì  
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát Tâm từ bi của Đức Phật
Nối vòng tay lớn 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
Niềm vui của tuổi già Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
Kiến thức và trí tuệ Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
Tình người Hoằng pháp   
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
Tha lực và tự lực Mùa Xuân trên đất Bắc
Hạnh nguyện Dược Sư Lời tựa        
Ơn Thầy Ý nghĩa cầu an
Vượt qua mặc cảm Hạnh nguyện Phổ Hiền
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Bản chất Niết bàn
Nghề nghiệp chân chánh Niềm tin chân chánh
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Hóa giải hận thù
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm Phật giáo và hòa bình thế giới
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Quốc thái dân an
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Giải tỏa oan ức
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Vững trước khen chê
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Âm siêu dương thạnh
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Thực tập nhẫn nhục
  II - Bồ tát Thập Trụ Thành công và thất bại
 III - Bồ tát Thập Hạnh Chiến thắng chính mình
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Thân cận người trí
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Sống hạnh viễn ly
VI - Bồ tát Thập Định Ý nghĩa bờ bên kia
VII - Bồ tát Thập Thông Hương thơm đức hạnh
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Tòa án lương tâm
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Củng cố niềm tin
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Giá trị cuộc sống
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Giáo dục con cái
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Vượt qua tật bệnh
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Đền ơn đáp nghĩa
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Thân phận con người
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Sức mạnh của ý chí
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Quan niệm về Tịnh Độ
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Cư trần lạc đạo
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Làm mới cuộc sống
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ Lời tựa        
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Mật tông tại Việt Nam
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Phật giáo đi vào cuộc sống
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Sức mạnh hòa hợp
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Tứ chánh cần  
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Tu thiền tại Việt Nam
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Ý nghĩa kệ dâng y
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Ý nghĩa tập trung phân thân
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Ý nghĩa tịnh độ
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Cầu nguyện mùa vu lan
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Cư sĩ Phật giáo
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Đạo đức Phật giáo trong tương lai
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Giới luật của người Phật tử tại gia
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Bồ đề quyến thuộc
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Mối tương quan với thế giới siêu hình
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Trồng căn lành và sám hối
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Lợi ích của an cư kiết hạ
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Mùa xuân vĩnh hằng
19. Ngôi chùa tâm linh Kiến trúc Phật giáo
20. Hành trình về chân linh Kiến trúc Phật giáo  
21. Tu tâm Niềm tin của người phật tử Việt Nam
22. Canh tâm điền Sự an lạc trong gia đình
23. Đường về Yên Tử Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
24. Nếp sống của một vị danh tăng Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Tam pháp ấn  
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
28. Xuân hoan hỷ Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
29. Xuân trong cửa thiền Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Xuân trong cửa đạo
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
Lịch sử kinh Pháp Hoa Cái chết đối với người phật tử
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Giáo dục ở tự viện
Phẩm 1: Tựa Giới định tuệ
Phẩm 2: Phương tiện Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
Phẩm 3: Thí dụ Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
Phẩm 4: Tín giải Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
Phẩm 5: Dược thảo dụ Ngôi chùa tâm linh
Phẩm 6: Thọ ký Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
Phẩm 7: Hóa thành dụ Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Pháp phục của tăng ni Việt Nam
Phẩm 10: Pháp sư Phật giáo và môi trường sinh thái  
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Thâm nhập không môn
Phẩm 13: Trì Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
Phẩm 14: An lạc hạnh Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Phẩm 17: Phân biệt công đức Xây dựng đạo đức của người tu
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Phẩm 19: Pháp sư công đức Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Phẩm 21: Như Lai thần lực Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Phẩm 22: Đà La Ni Mỹ thuật Phật giáo
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Phẩm 25: Phổ môn Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Phẩm 28: Chúc lụy Giáo dục Phật giáo
Preface Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Tịnh độ
Phẩm 1: Phật quốc Hóa thành dụ
Phẩm 2: Phương tiện   Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phẩm 3: Thanh văn Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Phẩm 4: Bồ Tát Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Xuân về trên cõi Tịnh
Phẩm 6: Bất tư nghì Vãng sanh cực lạc
Phẩm 7: Quán chúng sanh Cầu siêu bạt độ
Phẩm 8: Phật đạo Công đức của kinh Pháp Hoa
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Nghệ thuật trong Phật giáo  
Phẩm 10: Phật Hương Tích Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Phẩm 11: Bồ Tát đạo An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Phẩm 13: Pháp cúng dường Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Phẩm 14: Chúc lụy Bốn pháp giải thoát
Lời tựa           Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sám hối nghiệp chướng
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa chân kinh
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Vũ trụ quan theo Phật giáo
Ý nghĩa Thí Dụ Sống an lạc, chết siêu thoát
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Pháp Phật và an toàn giao thông
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Đức Phật của chúng ta
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Đạo đức Phật giáo
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Lời tựa           Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Kinh nghiệm hoằng pháp  
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Theo dấu người xưa
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Những điều cần làm trong mùa An cư
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Trở về viên minh tánh
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Ý nghĩa an cư kiết hạ
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Bồ tát quả môn
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Bất biến, tùy duyên
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Bàn về nghi lễ
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Chọn pháp tu an lạc
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát Phát huy chân linh
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Bồ đề tâm  
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Một chuyến đi về miền đất Phật
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền trong đời thường
Lời tựa  Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Tiểu sử   Lời tựa           
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Tam vô lậu học  
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Quý nhứt trên đời
Thức ăn tinh thần của người tu Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Sinh hoạt trong mùa An cư  
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Lời tựa    An lạc hạnh   
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Tam vô lậu học An cư kiết hạ   
Quý nhất trên đời Cơm Hương Tích  
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Bồ tát đạo   
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Mùa An cư sáu thời tịnh niệm  
Nhìn về thế kỷ 21 Tinh thần Phật giáo Đại thừa  
Xuân Pháp Hoa Nhân duyên - căn lành  
Hướng về tương lai Chơn thân - huyễn thân  
Ý nghĩa Niết bàn Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Internet, những nỗi lo mới Những việc cần làm trong ba tháng An cư  
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật  
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Trở về viên minh tánh  
Sinh hoạt trong mùa An cư Theo dấu người xưa  
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Những điều cần làm trong mùa An cư  
Suy nghĩ về hoằng pháp Tu tâm  
An lạc hạnh Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Bồ tát quả môn   
An cư kiết hạ   Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Cơm Hương Tích Mùa An cư - tiến tu Tam vô lậu học  
Ý nghĩa lễ Vu lan Bất biến, tùy duyên  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Ơn nghĩa đồng bào Phát huy chân linh  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Bàn về nghi lễ  
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Đại thừa Phật giáo  
Bồ đề tâm Tu trên ngũ uẩn thân  
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Đầu tư - vấn đề nan giải Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Những điều tâm đắc trên đường về Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Lấy từ bi xóa hận thù Hài hòa, con đường an lành  
Thuận lợi và nguy cơ Nếp sống của người tu  
Lá thư Tổng Biên tập Con đường giải thoát  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Ý Xuân Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) Phật giáo Nam tông  
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Đạo lực
Năm mới với niềm hy vọng mới Năm đặc điểm của người tu
Trách nhiệm và chức vụ Ý nghĩa Tam vô lậu học
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Pháp tu trong ba tháng An cư
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Hướng đi giải thoát
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Hạnh an lạc
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Tỉnh giác là chơn giác
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Ý nghĩa xuất gia  
Thương tiếc danh tăng An cư và hạnh đầu đà
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Cảm niệm Phật A Di Đà
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Cùng giúp nhau hoàn thiện tư cách người xuất gia
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Hành đạo tùy duyên
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Nhu đạo và Tịnh độ
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Những kinh nghiệm tu hành
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Sự hộ niệm của Phật, Bồ tát, Thiên Long Bát Bộ
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Thể nghiệm pháp Phật
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Tịnh độ   
Cảm niệm ân sư Trụ pháp Vô sanh
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Y báo và chánh báo
Duyên kỳ ngộ Ý nghĩa Tịnh độ   
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
Sáng niềm tin Ngộ tánh khởi tu
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Theo dấu chân Phật   
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Trau dồi giới đức, phát triển tuệ lực
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Tu đúng pháp
Ni sư Huỳnh Liên Tâm đức và tuệ đức
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường An cư là tịnh hóa thân tâm
Lời nói đầu   An trú bây giờ và ở đây
Hoằng pháp Tăng trưởng đạo lực
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
Kinh nghiệm hoằng pháp Tâm là Diệu pháp, thân là Liên hoa
Hoằng pháp theo nhân duyên Tu là chuyển nghiệp
Ý nghĩa thuyết pháp Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học.
Giáo dục và hoằng pháp Nương lực Phổ Hiền Bồ tát để tiến tu
Lời tựa      Sống vô ngã vị tha
Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
Ý nghĩa tĩnh tâm Tinh thần tùy duyên và bất biến
Lục hòa Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
Sáu pháp ba la mật Bình thường tâm thị đạo và ngôi chùa tâm linh
Tịnh độ theo kinh Duy Ma Học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành
Tam minh Phát huy đạo đức và trí tuệ làm đẹp cho đạo tốt cho đời
Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm Ngủ trong tỉnh thức
Xử thế của đạo Phật Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Tam bảo Nhận ra con người thực của mình để tiến tu
Nhập thế của đạo Phật Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định mọi thành công
Tứ hoằng thệ nguyện Ý nghĩa hồng danh sám hối
Xuân Di Lặc Đoạn phiền não - tâm bình an  
Báo hiếu theo kinh vu lan Giàu đạo đức, giàu tuệ giác  
Phật giáo và pháp luật Giới đức Pháp thân  
Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia An trụ tịch diệt tướng  
Ý nghĩa xuất gia Lắng tâm, tịnh niệm  
Ngọn đuốc xuân Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh  
Ngũ uẩn Ngũ ấm ma trong chúng ta  
Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử Phát huy đạo lực  
Mông sơn thí thực Sống trong tỉnh giác  
Tính cách pháp lý của giáo hội Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng  
Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp  
Ý nghĩa đại trai đàn Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội  
Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa Thức ăn tinh thần của người tu  
Lắng tâm, tịnh niệm Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng  
Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh. Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm  
Ngũ ấm ma trong chúng ta Trau dồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học  
Phát huy đạo lực Tu bồi cội phúc  
Phước đức và trí tuệ Tùy duyên      
Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa  
Tâm tạo ra tất cả Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  
Tu bồi cội phúc Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa  
Tùy duyên  

 

18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo

(Giảng tại chùa Huê Nghiêm, Thủ Đức,
ngày 11-9-94)

Trên bước đường tu đúng chánh pháp, hành giả rèn luyện chuyển đổi thân bệnh hoạn thành thân tốt đẹp, tâm phiền não thành tâm trong sáng, thánh thiện. Bước ban đầu, hành giả xem thân chúng ta diễn biến như thế nào và rèn luyện tâm chúng ta ra sao.

Trước tiên, khởi xuất từ thân con người, nếu hành giả thông minh, khỏe mạnh, tâm hồn vui tươi, đời sống vượt hơn người, được nhiều bạn bè tốt giúp đỡ. Nghĩa là hành giả có đầy đủ năm điều phước báo và từ vốn liếng quý giá này mà tiến tu sẽ phát triển công đức rất dễ dàng.

Thực tế cho thấy Đức Phật, các vị Thánh, các bậc Tổ đều trang nghiêm trọn vẹn thân tâm bằng năm phước báo. Nhờ có đủ năm phước, các Ngài hành đạo Bồ tát trải qua vô lượng kiếp không mệt mỏi, không phiền não, không bệnh hoạn, mới tạo được vô lượng công đức.

Ngày nay, bước theo dấu chân các Ngài, hành giả tự kiểm xem mình đã tạo được năm phước chưa hay có được một trong năm phước, cho đến có chút nhân duyên căn lành mới tiến tu được. Trái lại, hành giả hoàn toàn không có một điều phước nào, thiết nghĩ khó mà tiến bước trên con đường đạo.

Phước báo thứ nhất hành giả cần tu tạo là tâm hoan hỷ. Tuy nhiên, muốn sanh tâm hoan hỷ, hành giả phải có nhân duyên, căn lành. Dù là người xuất gia hay tại gia, nhân duyên căn lành đều đóng vai trò chính yếu. Căn lành có thì gặp duyên mới phát được, giúp cho hành giả tìm thấy niềm hoan hỷ trong lòng.

Thí dụ điển hình như tôi có nhân duyên với chùa Huê Nghiêm. Mặc dù xuất thân ở Củ Chi, đi khắp nơi học đạo, với tuổi nhỏ chưa quyết định được cuộc đời mình. Nhưng nhờ căn lành, tôi gặp Hòa thượng Pháp Võ dẫn lối đưa đường. Ngài bảo tôi về chùa Huê Nghiêm tu mới phát được. Quả thực, lúc ấy ở chùa Huê Nghiêm, tôi không được chỉ dạy. Hòa thượng Huê Nghiêm chưa về tu ở đây. Thầy trụ trì luôn luôn vắng mặt và tôi phải làm công việc thật năng nhọc. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được niềm vui kỳ diệu. Sống trong niềm vui đó, tôi tự xếp đặt thời khóa tu học, âm thầm thọ trì kinh Đại thừa và công quả, phát triển tri thức, đạo đức. Nhờ nương được Tổ đức mà tôi thăng hoa, làm nên đạo nghiệp. Nếu ban đầu không sanh tâm hoan hỷ đối với cảnh chùa mình sống, nghĩa là căn lành không gặp duyên, không phát hoặc cảnh không thích hợp. Ta ở đó thì bệnh hoạn hay tệ hơn nữa, ở chùa chỉ thấy phiền lụy, tranh chấp. Chắc chắn ta không thể sống bình thường, đừng nói đến phát triển.

Từ khởi điểm tìm được cảnh tu thích hợp, căn lành sẽ theo đây tăng trưởng. Căn lành là hạt giống Phật có, mới lên cây Bồ đề. Đức Phật ví như hạt giống gặp mưa xuống tự lớn mạnh. Riêng tôi, sống ở nơi u tịch, xưa kia chung quanh chùa Huê Nghiêm là khu rừng và gò mả, tôi vẫn vui trong việc lễ Phật, tụng kinh, ngồi Thiền. Vui sống với Phật pháp chứng tỏ căn lành của hành giả đã phát được.

Ngoài việc đối cảnh sanh tâm hoan hỷ, căn lành gặp được duyên thầy bạn hỗ trợ cũng sẽ phát rất nhanh. Trên bước đường tu, thầy hiền bạn tốt rất cần cho sự thăng hoa đạo hạnh. Gặp được minh sư khai ngộ, là gặp được vị thầy dạy chúng ta từ kiếp trước. Nhìn thấy thầy, chúng ta cảm nhận an lành, kính phục, phát tâm Bồ đề ngay, dù thầy chưa nói lời nào. Ngoài ra, sống với bạn đồng tu, hành giả nhận được nhiều lợi ích hoan hỷ.

Thầy, bạn và cảnh chùa là ba thắng duyên để hành giả phát triển căn lành, sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ hay phước báo đầu tiên phải có mới tu được. Nếu hành giả ở chùa bực bội, không thể thương thầy, mến bạn, khó mà an thân lập mạng trong đạo, hoặc có tu cũng không thể đắc đạo.

Về vấn đề này, tôi nhìn lại quá khứ, từ thuở bé, tôi lang thang học đạo khắp nơi không biết buồn giận. Tôi là chú điệu được nhiều người thương mến, kể cả những bà cô già khó tính ở nhà trù. Nhờ tâm hoan hỷ, tôi ở chùa nào cũng vui, thầy nào tôi cũng phục vụ, đặc biệt là các thầy giảng sư và tôi cũng thích phục vụ đại chúng. Vì vậy tôi có điều kiện tiếp xúc với đại chúng và học được nhiều kinh nghiệm sống của bạn, được hầu hạ các vị tôn đức. Các Ngài thường chỉ dạy những điều hay lẽ phải mà không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy trong lớp học. Từ đó tôi mở rộng tâm hoan hỷ, thu hẹp buồn phiền.

Theo tôi, dù có gặp việc đáng buồn cũng không nên buồn lâu để không làm thúi hạt giống Bồ đề của mình, làm héo úa tâm hồn. Thực tế chẳng ai muốn gần người ủ rũ. Không được người chấp nhận, ta không thể tạo công đức.

Nói đến tâm hoan hỷ, tôi nhớ lại lời chúc của Hòa thượng Tep Vong khi tôi được phước duyên diện kiến Ngài ở Campuchia. Hòa thượng chúc cho tôi được vui cho tới ngày chết. Đối với người tu, phước báu này rất cần, từ phát tâm bồ đề đến xuất gia học đạo, giữ được niềm vui nghe pháp, tu hành làm Phật sự, sống mãi trong lòng chúng ta cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Hòa thượng theo Phật giáo Nam tông nên chúc tôi ráng giữ nguồn vui trọn kiếp này và lên Niết bàn vui vĩnh viễn, không tái sanh.

Tuy nhiên, theo tinh thần Phật giáo Đại thừa, chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp tu đầy đủ hạnh Bồ tát mới viên mãn Phật đạo. Ý thức như vậy tôi cố gắng giữ tâm hoan hỷ, hành đạo Bồ tát không biết mệt mỏi, buồn chán cho đến ngày đạt quả vị Phật. Hòa thượng chúc ít nhưng tôi ước muốn nhiều và lấy đó làm điểm tựa phấn đấu.

Thông thường, người đời hết vui đến buồn, cứ bị vui buồn tiếp nối cuốn hút, nghiền nát thân tâm trong bánh xe sanh tử luân hồi. Tuy nhiên, đối với hành giả thâm nhập đạo, cố gắng cắt bớt buồn phiền và kéo dài nguồn vui. Đó là cách thức ban đầu phải thực hiện cho được, nếu không, công phu tu tập khó có kết quả. Tôi lập chí tu hành, nghĩ đến điều này trước, làm được việc hay không, đối với tôi không quan trọng; nhưng phải giữ được nguồn vui, lấy nguồn vui làm sự sống.

Theo tinh thần Đại thừa, hành giả không thành tựu pháp này, không hưởng được an lạc; có làm gì chăng nữa cũng chỉ là xây lâu đài trên cát. Tôi thấy nhiều thầy cô bỏ công của đầu tư cho sự nghiệp thế gian, nhưng đánh mất nguồn vui tu hành ban đầu, thì càng tu, càng làm nhiều, càng buồn phiền.

E ngại tôi vấp phải sai lầm này, Hòa thượng Trí Tịnh đã nhắc nhở tôi rằng muốn được an lạc nên cắt bớt việc đời, vì việc đời mãi mãi bước chân kề cận với phiền muộn. Hòa thượng kéo dài nguồn vui bằng cách tụng niệm, lễ bái, phiên dịch kinh điển. Ngài tìm được nguồn vui trong pháp Phật, kinh Duy Ma diễn tả là vui sống trong chánh pháp, tạo cho hành giả biết bao công đức lành. Trên đường hành đạo, giữ được nguồn vui trong chính lòng mình, hành giả mới có thể đi xa. Ngược lại, làm trong buồn phiền bực tức, vừa làm vừa la, không ai chấp nhận, trở thành người cô độc.

Bồ tát Di Lặc thể hiện mẫu người diệt sạch ưu phiền, giữ được niệm niệm tương tục hoan hỷ, nên có khả năng tác động cho người an vui theo :

Vào tâm hoan hỷ địa

Thể hiện nụ cười thơ.

Vì vậy, Ngài có tên là Từ Thị và được Đức Phật Thích Ca thọ ký thành Phật.

Khi căn lành hành giả phát được, ở chùa ăn uống đơn sơ, thức khuya dậy sớm, làm việc cực nhọc nhưng lại khỏe mạnh.

Phước thứ hai sanh ra, túc nghiệp của hành giả tự tiêu, bệnh trầm kha nan y cũng chữa khỏi, làm Phật sự không mệt, không bệnh. Tôi để ý nhận thấy những người tu không tiêu nghiệp, dù ăn uống kiêng cử kỹ lưỡng, nhưng nay đau mai bệnh, không sanh phước, không thể tu lâu được. Kinh nghiệm bản thân tôi, lúc nhỏ, mỗi sáng phải gánh 20 đôi nước tưới trầu để tạo phương tiện sống cho chùa. Nhờ phước sanh, làm việc cho Tam bảo vất vả, lòng vẫn an vui, sức khỏe tốt. Tôi chỉ mong sao khỏe mạnh để tạo công đức. Càng phục vụ Tam bảo, hành giả càng vui. Càng vui với đạo, công đức càng tăng trưởng và càng khỏe mạnh.

Có được tâm hoan hỷ với tất cả người, với tất cả hoàn cảnh, sẽ giúp cho hành giả sanh ra phước thứ ba, có bạn bè đồng tu. Bạn hay pháp lữ chân tình rất cần trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Người xưa thường nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn.

Nhờ lòng hoan hỷ, người tìm đến kết bạn. Chúng ta lại sử dụng lòng hoan hỷ này mà đối xử với bạn. Trước kia không có bạn vì chúng ta ăn ở như thế nào khiến người sợ, không dám gần gũi. Chúng ta phải đổi cách sống, cách nhìn đời.

Thông thường, chúng ta cô đơn, cần có bạn an ủi. Nhưng ta nhờ vả họ thì tình bạn không thể lâu dài. Đối với tôi, dứt khoát thà sống cô đơn còn hơn để cho người phải đến vì mình. Tôi luôn tâm niệm phát tâm Bồ đề vì người, nghĩ cách giúp đỡ họ. Nếu chỉ nghĩ nương tựa người, không phải hạnh Bồ tát, không thể thăng hoa, chúng ta trở thành ăn xin suốt đời.

Muốn người sống gần mình, hành giả phải chuyển đổi tâm cậy nhờ thành tâm dung chứa, đổi hành động nhờ vả thành hạnh Bồ tát, mang an vui cho người, làm điểm tựa cần thiết cho người. Được như vậy, họ mới là người bạn vĩnh viễn của ta, mãi mãi đến với ta.

Mọi việc nặng nhọc khó dễ, chúng ta đều vui vẻ gánh vác, nhất định người phải thương. Tôi thấy huynh đệ khác được nhờ, lại khởi ý niệm người lợi dụng. Họ làm trong bực tức, vừa làm vừa gây, chẳng những không sanh công đức còn tạo thêm nghiệp hung dữ, hơn thua, chắc chắn chẳng ai thương. Đến lúc phước hết, nghiệp sanh, muốn làm dùm cũng không ai cho. Về phần tôi, rất sung sướng được nhờ cậy, được người tín nhiệm giao công việc thật nhiều, mới có cơ hội tạo công đức. Siêng năng làm cho chúng và dễ tánh, không gây gỗ, được việc cho người, ai mà không quý trọng.

Thiết nghĩ nếu đời này chưa có bạn, chúng ta cởi mở lòng, dìu dắt người để tạo nhân cho đời sau. Thực tế trên bước đường tu cho thấy rõ nếu chúng ta đã làm pháp lữ tu chung đời trước, nay gặp lại liền có cảm tình tốt và thích giúp đỡ ngay. Thật vậy, tôi sang Nhật gặp Hòa thượng K.Itô, tự nhiên Ngài thương tôi, giúp tôi học một cách nhiệt tình, vô điều kiện; vì Ngài cảm thấy không phải mới gặp tôi lần đầu. Tôi và Ngài đã là pháp lữ đồng tu ở hội Linh Sơn, nên gặp nhau chưa nói mà trong lòng đã hiểu nhau, mến nhau.

Nếu thấy người có quyến thuộc theo đông hỗ trợ họ tu hành, ta cần nhớ lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa về các Bồ tát và đệ tử thường phát nguyện sanh chung một chỗ. Còn chúng ta lủi thủi một mình một bóng là tự biết đời trước chưa từng tu tạo phước báo này, nên nỗ lực vươn lên. Trái lại, không biết hoàn cảnh mình thiếu phước, lại khởi tâm ác, ganh tỵ với người, sẽ đọa.

Trên bước đường hoằng hóa độ sanh, muốn độ người phải thi ơn trước. Chờ đúng lúc, đủ duyên, người gặp khó khăn, hành giả xuất hiện làm vị cứu tinh, họ mang thâm ơn, nhiều đời cũng không quên. Đó là việc làm của Bồ tát Quan Âm và Địa Tạng. Đức Quan Âm luôn lắng nghe tiếng chúng sanh kêu cứu để tìm đến giúp. Ngài Địa Tạng luôn đích thân đưa người ra khỏi chốn ngục tù. Noi theo việc làm của hai mẫu Bồ tát tiêu biểu Quan Âm và Địa Tạng, chúng ta sẽ có nhiều bạn, những người bạn dẫn chúng ta đến quả vị Phật.

Tu sanh phước, hành giả có nhiều bạn chân tình đến mong trả ơn cứu độ. Nhưng Đức Phật dạy hành giả làm phước không mong người trả ơn và không cho họ trả ơn. Tôi giữ được tình bạn lâu dài nhờ áp dụng điều này. Nhiều người bạn tốt sẵn lòng giúp đỡ, tôi không nhận, tiền bạc, tình cảm gởi lại cho họ giữ, để họ nợ mình. Vì biết rõ nhân lành đời trước đã gieo, đời này hưởng hết, sẽ không tìm lại được và đời sau càng khổ hơn. Bao nhiêu công đức tu tạo được, tôi không hề có ý niệm gom về cho mình, tất cả tôi đều hồi hướng pháp giới chúng sanh tạo thành pháp lữ quyến thuộc.

Trên đường hành đạo Bồ tát, hành giả giữ nếp sống khắc khổ, ít tốn kém, dùng tiền giới hạn đổi lấy thánh tài vô tận của chư Phật. Hành giả nên làm nhiều hưởng ít, không cần thọ dụng, sử dụng phước báo tạo được theo cấp số nhân và lấy thành quả này làm nhân cho đời sau tu hành. Người không hiểu đạo, được bạn giúp đỡ lại khởi lòng tham, đòi hỏi quá đáng, bạn sẽ không tốt nữa.

Đức Phật dạy rằng xưa kia Ngài tu hành đạo Bồ tát, cảm thành thọ mạng đến nay vẫn chưa hết. Thọ mạng là công đức. Công đức của Phật vô cùng tận, mỗi ngày cứ lớn thêm không bao giờ dùng hết. Chúng ta có làm gì cũng không trả được ơn Phật. Đối với tôi, cảm nhận sâu sắc nhờ sống trong Phật pháp mới có được đời sống tâm linh, trí tuệ. Mỗi ngày tu hành thăng tiến trên đường đạo, tôi cảm ơn tế độ của Đức Phật nhiều hơn.

Để xác định công đức chúng ta tạo được nhiều hay ít, có thể căn cứ trên sự quan hệ giữa ta và người trong xã hội. Nếu được 50% người thương, nghĩa là nghiệp và phước bằng nhau, hành giả nỗ lực tu lên. Nếu được 80% người thương là điều đáng mừng. Tuy nhiên, còn phải xem người thương chúng ta giỏi hay dở, giàu hay nghèo, có quyền thế hay không. Phân rõ như vậy để định vị trí của hành giả. Người có quyến thuộc giỏi, giàu sang, quyền thế chứng tỏ họ đã tu phước nhiều đời, sẽ gánh vác được nhiều việc lớn. Nhưng người thương chúng ta nghèo dở, không có thế lực, chắc chắn chúng ta đang ở vị trí thấp, không thể làm được việc lớn. Muốn thành tựu việc quan trọng phải có những điều kiện tất yếu như tiền của, khả năng, bạn bè, quyền uy. Đức Phật hành đạo dễ dàng cũng nhờ tứ chúng đồng sự, xa hơn nữa có sự trợ lực của bát bộ chúng và Bồ tát mười phương.

Chưa có những yếu tố cần thiết này, hành giả phải rèn luyện, phát triển khả năng đến đỉnh cao. Vì dốt không thể làm thầy người giỏi, giàu mới chỉ huy được người nhiều của. Thuở nhỏ, tôi mới hơn 20 tuổi đã làm được nhiều Phật sự, nhờ sự hợp tác đắc lực của những người bạn đồng hành tài giỏi, tốt, có uy tín và hết lòng hy sinh cho đạo.

Tạo được phước báo có bạn bè hỗ trợ, việc của chúng ta tự thành công, làm ít, không nhọc sức mà công đức nhiều. Vì công đức sanh ra công đức, làm bằng công đức, không phải làm bằng tài trí của bản thân. Trên thực tế, chúng ta nhận thấy những người lãnh đạo dựng được nghiệp lớn nhờ bạn trung thành, tài giỏi đồng lao cộng tác. Và khi việc thành công thì vị trí của người lãnh đạo càng được nâng cao.

Được phước báu có bạn bè như vậy rất quý, chúng ta cố gắng giữ gìn đừng cho mất. Kinh nghiệm tu học của tôi, sống chung với các pháp lữ ở Phật học đường Nam Việt. Các thầy xuất thân ở nhiều tỉnh khác nhau, nhờ đó tôi biết được tánh tình, công việc của người dân tỉnh đó. Sau này khi có Phật sự cần đến địa phương này, tôi không bỡ ngỡ, không phạm sai trái. Ngoài ra, nhờ dạy ở trường Cao cấp Phật học, khi đi hành đạo các nơi, tôi gặp lại học trò cũ, nên họ hiểu tôi và công việc cũng thành tựu dễ dàng.

Được ba tướng phước : tâm hoan hỷ, thân khỏe mạnh, bạn bè tốt, nghiệp hành giả tự hết, lòng tham không còn. Hành giả không cần tiền của, địa vị nhưng tốt lành, may mắn tự tìm đến. Người tại gia có phước, công việc làm ăn tự phát đạt. Người xuất gia có phước khiến đại thí chủ phát tâm cúng dường, xây chùa, không cần bận tâm làm.

Điển hình như Đức Phật Thích Ca đến thuyết pháp ở thành Xá Vệ, có trưởng giả Cấp Cô Độc phát tâm xây dựng Kỳ Hoàn tịnh xá. Ngài ở thành Tỳ Da Ly, tín nữ xin dâng cúng vườn xoài. Ngài đến Ma Kiệt Đà thì vua Tần Bà Sa La hiến cúng Trúc Lâm tịnh xá. Có thể nói Đức Phật đặt chân đến nơi nào, người sẵn sàng đem dâng cúng những gì tốt đẹp nhất.

Trường hợp Trí Giả Đại sư với tôn danh là tiểu Thích Ca cũng được phước báo đặc biệt này. Ngài ẩn tu, tham Thiền trên phiến đá trong vùng sình lầy ở Ngọc Tuyền. Vua cho người đến xây dựng chùa thật trang nghiêm rộng lớn. Ngài lên ẩn tu ở núi Thiên Thai, người cũng tìm đến xây chùa.

Về vấn đề hưởng thọ phước báo tiền của, chúng ta thường nghe người đời nói : giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Nghĩa là hàng phàm phu tạo được phước thì sẽ tận hưởng bằng cách thay đổi hoàn toàn cuộc sống và tình cảm. Khi hết phước, họ lại rơi vô cảnh khổ cũ. Điều này Đức Phật đã từng chỉ cho chúng ta thấy chư Thiên hưởng hết phước báo ở thiên đường lại đọa xuống cảnh khổ trần gian, khổ luôn nối tiếp khổ.

Đức Phật dạy chúng ta khi đạt đến vị trí cao hơn, phước báo hơn, phải nhớ nỗi khổ cũ để tiến tu, tạo thêm công đức, đừng hưởng hết, đọa rồi khó tạo lại. Hành giả có tiền nên sử dụng vào việc lợi ích cho đời. Nếu để lỡ mất cơ hội hành Bồ tát đạo, có thêm bạn tốt, mai kia thân tàn, muốn làm cũng không được.

Khi tâm hành giả luôn hoan hỷ, có bạn bè giỏi thương mến phụ giúp và cơ thể khỏe mạnh, nhiệt tình dấn thân hành đạo, dạy dỗ, cứu giúp người, đầy đủ đạo hạnh, tất nhiên dẫn đến phát sanh tướng phước thứ năm là trí tuệ sáng suốt. Từ đây, hiểu biết của hành giả chính xác, lời nói trở thành đúng như chánh pháp và việc làm thành tựu dễ dàng.

Người tiêu biểu có tướng phước này là Đức Phật nói ra lời gì đều được mọi người tuân thủ, tin tưởng hết lòng và xả thân làm theo lời Ngài dạy. Mọi việc của Đức Phật đều thành tựu viên mãn.

Tóm lại, trên bước đường tu, hành giả tự xét thực chất, căn bản phước báo của mình. Cố gắng phát huy tối đa ưu điểm để bù đắp, tái tạo những phần khiếm khuyết. Chẳng hạn như chúng ta thông minh nhờ đời trước tu huệ nhiều. Chúng ta nên khai thác điểm này, giúp người thăng tiến, ngõ hầu tu tạo bốn phước chưa có. Được bao nhiêu phước đức, hành giả dùng tiếp độ chúng sanh, hồi hướng cho đời sau.

Mong rằng chư Tăng Ni Phật tử sống trong chánh pháp, từng bước nỗ lực tạo năm phước báo trang nghiêm thân tâm. Đó là thềm thang đưa hành giả thăng hoa, tiến đến quả vị Phật.