cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển III - Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm


Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm    11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm    13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm    14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí
CHƯƠNG II - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM    15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế
CHƯƠNG III – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo    17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm    18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di
  II - Bồ tát Thập Trụ    20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo
 III - Bồ tát Thập Hạnh    21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng    22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh 23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát
VI - Bồ tát Thập Định 24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân
VII - Bồ tát Thập Thông 25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn 26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI 28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo 27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo 29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo 30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già 31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát 32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo 33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di 34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa 35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn 36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

 

Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm

Sách / Trí Quảng Toàn Tập - Quyển III - Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm / Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm

Lần nghe: 107.720

        Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do Thánh Vũ Thiên hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó.

Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Điều này đã thể hiện ý nghĩa sức mạnh theo đạo Phật là sức mạnh của quần chúng. Các quân vương bình thường, nhưng biết tập hợp được sức mạnh quần chúng qua hình ảnh của Đức Phật thì họ đã làm nên việc lớn. Điều này cũng gợi cho tôi nhận chân được tâm từ bi và trí tuệ của Phật dễ dàng thu hút được mọi người hoan hỷ tự nguyện đến chung lo Phật sự.

Và khi tôi vào Đại học Rissho, gặp giáo sư Sakamoto là một học giả chuyên nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Luận văn tốt nghiệp của ông trình bày về thuyết trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm và trí tuệ của Đức Phật thấu suốt trùng trùng duyên khởi, cùng vận dụng được lý duyên khởi trong việc tu hành, đắc đạo cũng như giáo hóa được quần chúng. Tôi đã lãnh hội sâu sắc nghĩa lý của Đức Phật theo Hoa Nghiêm

Khi trở về nước, Hòa thượng Minh Châu mời tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù luận văn tốt nghiệp của tôi viết về kinh Pháp Hoa, nhưng nhận thấy nhân duyên lúc bấy giờ không ai giảng bộ kinh Đại thừa này, nên tôi đã nhận lời.

Bộ kinh Hoa Nghiêm quá nhiều, có đến chín pháp hội. Từ xưa các Pháp sư chỉ chuyên giảng kinh này mà phải trải qua đến mấy chục năm mới giảng hết bộ kinh.

Riêng tôi, vì thì giờ không cho phép, tôi không thể giảng trọn bộ kinh Hoa Nghiêm trong một năm học. Vì vậy, tôi chỉ trích giảng một số ý chính trong kinh là Đức Phật, Bồ tát hạnh và nhập Pháp giới. Thực sự, đó cũng chỉ là một số điều tâm đắc mà tôi có dịp truyền trao cho Tăng Ni sinh Trường Cao cấp Phật học.

Mong rằng những ai có duyên đọc tác phẩm này, vui lòng bỏ qua những thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo để chúng tôi sửa đổi cho hoàn mỹ hơn trong lần tái bản. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị.

Xin hồi hướng công đức cúng dường Pháp bảo này đến Pháp giới chúng sanh đồng thâm nhập Tỳ Lô tánh hải.

Mùa An cư Phật lịch 2543 - 1999

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG