cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển VI HT THÍCH TRÍ QUẢNG


Sám hối không có nghĩa là đọc suông cho Phật nghe để Ngài tha tội cho ta. Mỗi cách sám hối đều có ý nghĩa riêng, tìm được cốt lõi ấy mà tu mới có kết quả.

Bình thường chúng ta phạm lỗi với ai thì trực tiếp xin lỗi người đó. Nhưng tu Hồng danh sám hối, chúng ta lạy Phật, xưng tán danh hiệu Phật, Bồ tát và trồng căn lành ở các Ngài, nhờ các Ngài bảo lãnh để giải trừ ác nghiệp giữa ta và người. Thật vậy, khi còn mang thân nghiệp đầy ắp tội lỗi, chúng ta không có cách gì để người chấp nhận, tha thứ được. Ngoài ra, từ vô thỉ kiếp, chúng ta đã tạo biết bao oan trái trong các loài, các cõi. Làm cách nào có thể đến từng nơi, từng loài để xin lỗi từng việc.

Chúng ta biết rõ Đức Phật là bậc toàn giác, toàn trí có khả năng điều động khắp Pháp giới, thông suốt ba đời, thu thành một niệm. Vì vậy, chúng ta phải mượn lực Phật mới có thể sám hối với tất cả. Lạy Phật, nương theo Phật đức tu hành, tội theo đó mất dần và phước sanh ra. Cũng giống như nương tựa với người có quyền thế, có phước báu, thì chủ nợ cũng để yên cho ta làm ăn, một thời gian phục hồi được cơ nghiệp và trả được nợ.

Ứng dụng pháp sám hối này trên thực tế sẽ thấy rõ kết quả. Khi chúng ta lạy Phật, chiêm ngưỡng Ngài, chỉ nghĩ đến Ngài, không nhớ nghĩ gì khác, thì hình ảnh thánh thiện và cuộc sống cao cả của Phật sẽ tác động tâm ta. Bấy giờ, tâm đã in được hình ảnh Phật, tất nhiên chúng ta sẽ hiện tướng dễ thương, người không còn muốn gây sự nữa.

Chúng ta lạy Phật, thấy Phật bằng mắt, bằng tâm hay niềm tin, thì nghiệp chúng ta tiêu. Nghiệp quá khứ dồn lại thành nghiệp hiện tại, thể hiện qua thân khẩu ý; nhưng ý chủ động thuộc về tánh nghiệp. Vì nghiệp này có sẵn trong lòng, nên có người tái sanh lại còn nhỏ mà tánh đã hung dữ, tham lam.

Chúng ta sám hối là không cho nghiệp ác trong lòng bộc khởi một khoảng thời gian, thì nghiệp tự nhiên bị thủ tiêu. Ví như hột giống gieo xuống đất thành cây, cứ vậy luân chuyển tồn tại. Nhưng nay chúng ta không gieo giống, lâu ngày hột giống tự hủy.

Tuy nhiên, không cho hạt giống nghiệp sanh khởi, tức hạn chế nó, không cho hiện ra thành lời nói hay cử chỉ, hành động bên ngoài là điều dễ làm. Ngăn chặn nghiệp không cho sanh khởi trong tâm mới khó. Thực tế chúng ta thấy có người được huấn luyện thành ác, trong tâm họ rất ác độc, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thật hiền. Họ không để lộ nghiệp ác ra lời nói hay cử chỉ.

Đối với người thực tu, sám hối phải chặn được nghiệp trong tâm. Vì chúng ta biết nghiệp bên ngoài hiện hành rồi cũng tự tàn, còn nghiệp trong tâm quan trọng hơn, nó làm nhân dẫn chúng ta đi thọ sanh đời sau. Thí dụ vua A Dục kéo quân xâm lăng, giết cả xứ Kalinga. Về sau, ông hối hận, nỗ lực làm nhiều việc thiện và hộ pháp, ông trở thành người có công nhất đối với đạo. Chính hành động ác đã tác động vô tâm thiện, tạo thành hạt nhân thiện bên trong, khiến ông tin Phật tuyệt đối và xóa được nghiệp ác.

TẠI SAO LẠY PHẬT, CHÚNG TA TIÊU NGHIỆP

Đức Phật cho biết công đức tu hành của mười phương Phật rất lớn. Trong đời thường, chúng ta chỉ mới thấy một vị chân tu đạo đức, lòng chúng ta đã được thanh thản, nghiệp ác đã lắng xuống, huống chi Phật là đấng trọn lành.

Lạy Phật bằng niềm tin, thấy Phật bằng mắt, bằng tâm, Trí Giả đại sư gọi là thấy hảo tướng Phật thì nghiệp tiêu và hảo tướng của ta sanh ra. Người thực dạ tu hành thì hảo tướng sẽ hiện ra trước nhất trong đôi mắt. Nhờ lạy Phật, cảm tâm Phật, nên tác động cho tâm ta được yên tĩnh và thể hiện ra đôi mắt hiền lành, trong sáng. Kế tiếp, tướng hảo hiện ra trên môi, trên lưỡi. Miệng tươi như hoa, lời nói hiền hòa từ ái, âm thanh nghe mát lòng. Hoặc tướng hảo hiện ra trên thân có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát, người nhìn thấy phát tâm tu. Đó là tướng lành hiện sớm nhất khi tu có công đức. Còn những tướng khác đòi hỏi phải có quá trình tu hành, nhiều khi phải đến đời sau mới đổi được.

Bản thân tôi thuở nhỏ không có hơi tụng kinh, vì bị suy tim và bệnh suyễn. Nhưng bằng tâm thành, tôi lạy Phật từ ngũ bách danh đến lạy vạn Phật, lạy hồng danh sám hối. Một khoảng thời gian, nhờ công đức lạy Phật, nghiệp tiêu, bệnh suyễn tự nhiên hết và nhịp tim cũng bình thường. Vì thế, một hơi thở của tôi có thể kéo dài được rất lâu và tụng kinh, giảng kinh nhiều, giọng càng thanh ra.

Ít nhất một ngày phải lạy một thời hồng danh sám hối và dành khoảng thời gian khác để niệm Phật trong tâm; đừng để tâm niệm những việc thế gian. Pháp lạy Phật, niệm Phật có công năng quét sạch nghiệp ác của chúng ta và làm cho ta an vui. Đó là lấy pháp rửa nghiệp thế gian; nhưng nghiệp đạo thì chịu thua. Nghĩa là ta đi chùa nhiều, hay ở chùa tu, mà chỉ thấy việc xấu ác thì chẳng còn ai cứu ta được nữa.

Với pháp hồng danh sám hối, chúng ta tự cải tạo thân tâm cho lời nói và việc làm càng giống Phật càng tốt. Từ đó, bước chân vào đời hành đạo mà còn gặp người gây khó khăn, chúng ta tự biết còn dư nghiệp của đời trước, phải sám hối ngay bằng cách niệm Phật để xóa nghiệp. Tôi có kinh nghiệm về pháp này. Khi thấy người sắp gây sự, tôi liền nhiếp tâm niệm Phật, thì sự hiền dịu trong tâm tỏa ra nét mặt, trong lời nói, sẽ tác động vào đối tượng hung dữ, khiến họ không thể nào hung hăng được nữa. Sám hối thực phải có kết quả tiêu tội như vậy.

Vì tội tạo từ tâm, nên sám hối theo Pháp Hoa cần thực hiện từ chân tâm. Chân tâm và Pháp giới đồng một thể. Trên tinh thần đó, chúng ta nương Phật lực, nhiếp tâm tu hành, dồn tất cả nợ nần, tội lỗi về chân tánh. Trả nghiệp ở chân tánh, thông được tất cả, nên xóa được tất cả các nghiệp.

Trước khi sám hối, phải tạo sự liên hệ với Phật bằng cách nguyện hương. Dùng năm phần tâm hương của ta để nối liền với năm phần Pháp thân của Phật. Thỉnh được Phật đến trước mặt rồi, chúng ta mới đảnh lễ và thành khẩn thưa với Phật rằng:

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,

Đều bởi vô thỉ tham sân si,

Từ thân khẩu ý mà sanh ra,

Tất cả con nay xin sám hối.

Nghĩa là ta ăn năn những lỗi lầm đã tạo từ vô lượng kiếp trước và hứa không dám tái phạm nữa. Thật vậy, quỳ trước Phật với ý thức sám hối bằng tâm thành cao độ, nên Phật lực soi rọi thân tâm khiến chúng ta cảm nhận được nghiệp chướng của ta từ vô lượng kiếp. Cho nên ngày nay vừa sanh lại cuộc đời, chưa làm điều gì tội lỗi mà đã nhận ngay quả khổ rồi.

Đức Phật dạy nhìn quả hiện tại để biết được nghiệp ác đời trước. Ngày nay nghèo đói vì do bỏn sẻn, hoặc gian tham trộm cắp từ nhiều đời. Riêng tôi, sanh trong gia đình nghèo, từ thuở nhỏ phải ăn cơm với nước muối, hoặc ăn khoai mì. Tôi lạy sám hối, nhớ lời Phật dạy, nhận ra nghiệp chướng nhiều đời của mình, nên ăn năn đến độ rơi nước mắt. Từ đó về sau, nỗ lực bồi công lập đức, hết lòng làm công cho Phật, chẳng dám tiêu xài, thậm chí ý nghĩ thụ hưởng cũng không hề khởi lên. Tôi chỉ một lòng tích lũy công đức để chuẩn bị tư lương đầy đủ cho cuộc hành trình Bồ tát đạo dài xa trong vô số kiếp tới.

Chân tình sám hối, thấy được nghiệp, mới có thể xóa bỏ vết nhơ tội lỗi và trở thành con người đạo đức. Trái lại, cứ mỗi ngày hay mỗi tháng, hai lần lạy Phật sám hối, nhưng chứng nào tật nấy còn nguyên vẹn, quả là nói láo quá mức.

Sám hối đúng pháp phải thực hiện trên nền tảng trả nghiệp cũ, không vay thêm nghiệp mới. Nhưng trả ít mà vay thêm nhiều thì chắc chắn đời sau khổ hơn nữa và con đường đạo nghiệp ắt hẳn khó tiến xa.

Đức Phật cho biết do nhiều đời từng sát sanh hại mạng, cho nên ngày nay chúng ta phải chiêu cảm quả khổ của bệnh hoạn, yếu đuối, thân thể bất toàn, hoặc bị đánh giết, nên luôn sống trong sợ hãi. Tôi thường quan sát cuộc sống trong hiện tại mà cảm nhận được tiền nghiệp của tôi. Tự suy nghĩ bao nhiêu người được sống trong an lành, không biết chiến tranh là gì. Tại sao tôi mới bảy tuổi mà đã phải khổ sở chạy giặc. Nhận ra tiền khiên nghiệp chướng từ nghiệp sát mà ra thân phận nông nổi như vầy; cho nên đối trước Phật, lòng dặn lòng từ đây về sau, không bao giờ dám sát hại nữa.

Tuy cả đạo tràng cùng đọc chung bốn câu kệ sám hối của kinh Hoa Nghiêm: Con xưa đã tạo bao ác nghiệp…; nhưng mỗi người có hoàn cảnh riêng và tạo ác nghiệp không giống nhau, nên trả quả báo cũng khác nhau. Vì vậy, cùng một lời kinh mà ý của mỗi người sám hối với Phật đều khác nhau.

Theo Phật, ý thức sâu sắc nguồn gốc của tất cả tội đều phát xuất từ tham, sân, si. Tham sân si là tội trong lòng, thuộc về ý nghiệp và tác động ra bên ngoài khiến cho thân và khẩu tạo tội theo. Thật vậy, do u mê của ý nghiệp khiến cho thân ưa sát hại, trộm cắp, tà dâm; khiến cho miệng ưa nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói đâm thọc, nói lời hung ác. Ý chủ động tạo ra tội và chuyên chở tất cả tội lỗi từ nguyên thủy chồng chất vô số kiếp mang đến hiện đời, chứa đầy đủ trong tâm.

Với nền tảng là tiền khiên nghiệp chướng tham sân si, hay tích lũy ba nghiệp của ý xấu xa như vậy, nên ngày nay mang thân tồi tàn và lời nói khó thương. Nhưng nếu ai nói động đến thì ta liền phản ứng, mạnh nhất là giết, hay ít nhất cũng văng lời thô tục.

Thiết nghĩ nếu nghiệp ác quá khứ không có, tất nhiên ta phải được hưởng phước, thì người nhìn thấy liền sanh kính trọng; từ đó thân và khẩu nghiệp của ta không thể bộc phát. Thực lòng tu, nhận rõ túc nghiệp và quyết tâm sám hối cho tiêu nghiệp đời trước thì sự khó khăn, bệnh hoạn, yếu đuối … không đến với ta nữa.

Vì vậy, sám hối phải xóa được nghiệp tiền khiên. Không sám hối nghiệp quá khứ, có tu gì cũng là xây lâu đài trên cát. Mặc dù ý nghiệp tiềm ẩn bên trong tạo tội, nhưng nhờ có thân và khẩu bên ngoài giúp chúng ta phát hiện ra được nghiệp ác trong lòng của mình. Theo tôi, khi người vô cớ gây khó khăn, tôi thường nghĩ đời trước mình từng như vậy, nên đời này hiện ra tướng khó thương. Tôi nhớ lời Phật dạy, không dám giận họ; vì nhờ họ mà tôi biết được túc nghiệp của mình. Thành tâm sám hối, quyết trả nghiệp cũ và họ không còn gây sự là biết mình đã trả xong oan trái đời trước.

Đối cảnh hàng ngày, chúng ta luôn tâm niệm bất cứ điều gì xảy ra cũng là tiền khiên nghiệp chướng. Nếu càng tính toan, phấn đấu, chúng ta sẽ càng bực mình và tự chuốc lấy đau khổ. Nhưng biết xóa túc nghiệp trong lòng chúng ta, hoàn cảnh bên ngoài tự thay đổi tốt. Trên căn bản ấy, tu đúng pháp, nghiệp tiêu dần. Chẳng hạn sau một thời gian tu hành, chúng ta sám được nghiệp bệnh và trở thành khỏe mạnh. Xưa kia, tôi thường đau yếu. Tôi nhắm vô nghiệp này mà sám; bỗng dưng hết bệnh một cách dễ dàng. Đến nay, bệnh không tái phát, tự biết mình đã xóa được nghiệp này. Hoặc chúng ta rơi vào hoàn cảnh nghèo, sám cho tiêu nghiệp tham, thì cuộc sống cũng sẽ khá dần lên. Bản thân tôi nhờ nương Phật lực và sử dụng được kho báu của Ngài, cũng xóa được nghiệp nghèo đói.

Sám hối xóa được bệnh và nghèo, chúng ta lo trừ khử tiếp hai nghiệp là ngu dốt và xấu xí; vì mang thân ngu và xấu mà đi đến đâu thì cũng phải khổ. Tôi tự ý thức khi bốn nghiệp là nghèo, ngu, bệnh và xấu còn đeo đẳng, mang nặng, thì phải lo cởi bỏ lần, mỗi ngày tiến lên một ít. Tu sao từ bệnh trở thành khỏe; từ nghèo trở thành khá, từ ngu trở thành trí, từ xấu xí trở thành cao sang, cho đến có đủ ba mươi hai hảo tướng như Phật. Điều quan trọng là trong lòng luôn có Phật ngự trị để chúng ta nương tựa sám hối. Chúng ta không đơn độc. Phật chứng minh thiện chí của chúng ta là trả nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới.

Nhờ nương Phật lực, chúng ta trả nghiệp dễ hơn. Thật vậy, tôi nhờ hưởng phước báu vô tận của Phật mà thoát được kiếp lầm than. Nhờ sử dụng được phần nào kho báu trí tuệ của Phật mà tâm trí sáng ra và giải quyết việc tốt đẹp. Sự cảm nhận này được ngài Ca Diếp nói lên trong thí dụ cùng tử. Thân phận gã nghèo nàn, khổ sở, không vốn liếng, không có tài, hay đó cũng chính là hình ảnh của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ sống với Phật và làm thuê cho Ngài, ăn hột cơm của Ngài, theo sự chỉ dạy của Ngài giúp chúng ta nuôi dưỡng được mạng sống và phát triển được khả năng, tạo được đạo nghiệp. Từ đó, đức hạnh thăng hoa, thân tướng quang minh, khỏe mạnh. Thành tựu được như vậy, tuy chưa đạt đến quả vị Phật, nhưng đã sử dụng được kho tàng phước báu và trí tuệ của Đức Phật. Lúc ấy, dứng trên lập trường Phật để giáo hóa chúng sanh, tức giai đoạn hai, thay Phật lo cho người. Riêng tôi, thường nghĩ làm gì cũng để cúng dường Phật, không nhằm mục đích riêng tư, nhưng vẫn hưởng được lợi lạc, tăng trưởng tri thức.

Tóm lại, thực tâm tu pháp Hồng danh sám hối, càng đảnh lễ Phật, chúng ta càng xóa được tiền khiên nghiệp chướng. Chúng ta dùng đức hạnh Phật để trang nghiêm thân tâm và tu tạo thêm công đức; nhờ đó, người nhìn thấy phải sanh tâm hoan hỷ, cũng như trí tuệ và đạo đức của ta và người đều thăng hoa. Đó là chơn sám hối, mang lại lợi ích thiết thực cho ta và người trên bước đường tiến tu đạo hạnh; đồng thời báo đáp được công ơn muôn một của Đức Từ phụ.